Gå til indhold

2011

Generalforsamlinger

Referat af Ordinær Generalforsamling i
Lystfiskerforeningen Neptun 26. januar 2011 kl. 19:30Fra bestyrelsen var mødt Steen Brynov (formand), Henning Loesch (næstformand), Per B. Nielsen (kasserer), Søren Axelsen, Palle Brask, og Henrik Klentz. Frank Lynge Larsen (sekretær) havde meldt afbud pga sygdom i familien.

Der var i alt 10 medlemmer til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og foreslog Søren Axelsen som dirigent.

2. Søren Axelsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Søren Axelsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

3. Formanden aflagde sin beretning som blev enstemmigt vedtaget. Det blev besluttet at formandens beretning lægges på foreningens hjemmeside.

4. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab og påpegede især, at der var hensat 10.000 kr. til påtænkte arrangementer i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum i november 2013. Kassereren fremlagde derefter budgettet for 2011. Såvel regnskab som budget blev enstemmigt vedtaget.

5. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2011. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag forud for generalforsamlingen.

7. Næstformanden, kassereren og Palle Brask var på valg. De to førstnævnte genopstillede mens Palle Brask ønskede at udtræde af bestyrelsen. Henning Loesch og Per B. Nielsen blev gen-valgt. Der var ingen forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. Næstformanden pointerede at ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af minimum 5 medlemmer, hvorfor det ikke umiddelbart var nødvendigt  at supplere bestyrelsen med en stedfortræder for Palle Brask.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Schuster som suppleant og Nicolai Pedersen som ny suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslog at Henrik Mortensen genvalgtes som revisor. Dette blev enstemmigt vedtaget.

8. Datoen for næste års Ordinære Generalforsamling blev fastsat til onsdag den 25. januar 2012 klokken 19:30.

9. Årets pokaler blev uddelt som følger:
Saltvands pokalen Palle Brask for en hornfisk på 0,950 kg.
Trolling pokalen Henrik Mortensen for en havørred på 4,6 kg.
Torske pokalen Henning Loesch for en torsk på 7,750 kg.
Pokalen for ædelfisk Henrik Mortensen for en havørred på 2,6 kg.
Ferskvands pokalen Jan B. Nielsen for en gedde på 10,2 kg.

Bestyrelsen forelagde en revideret point skala som fremover skal danne grundlag for udreg-ning af point for pokalerne. I den nye point skala er der benyttet det vægte for den enkelte fisk, som svarer til guldnålen hos ABU og Fisk og Fri. Palle Brask fremførte at kravene til fangststed ikke var entydige og der var almindelig opbakning til dette synspunkt. Det blev overladt til bestyrelsen at revidere teksten så der ikke hersker tvivl om, hvilke krav der stilles for at vinde de forskellige pokaler.

10. Under punkt 10 ”Eventuelt” fremførte Palle Brask at generalforsamlingen skal vælge foreningens repræsentant i Fiskeringen. Han har hidtil været valgt som foreningens repræsentant, men følte ikke rigtig at han blev respekteret som sådan.
Næstformanden oplyste, at ud over den valgte repræsentant er formanden automatisk repræ-senteret i Fiskeringen. Næstformanden har mange gange deltaget i repræsentantskabs¬møderne i Fiskeringen efter aftale med formanden, men måtte indrømme, at kun en enkelt gang har det formelle krav om skriftlig fuldmagt været praktiseret. Selvom det ikke har givet anledning til problemer med Fiskeringen fandt Jan B. Nielsen dette uheldigt. Næstformanden gav tilsagn om, at han ikke vil deltage i Fiskeringens møder uden at der foreligger en skriftlig fuldmagt fra formanden.
Palle Brask blev genvalgt som foreningens repræsentant i Fiskeringen.
Det blev endvidere vedtaget at ”valg til foreningens repræsentant i Fiskeringen” skal være et fast punkt på dagsordenen ved fremtidige Ordinære Generalforsamlinger.
Tilbage til indhold