Gå til indhold

2013

Generalforsamlinger

Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamlingen onsdag den 23. januar 2013

Formandens beretning
2012 bød på to udskiftninger i bestyrelsen idet Steen Brynov og Per Bjørn Nielsen fratrådte og blev erstattet af Michael Bo Munck og Leif Djurhuus. Søren Axelsen, Frank og Henrik Klentz blev genvalgt ved sidste Generalforsamling og jeg selv var ikke på valg.
Der er i årets løb afholdt 6 møder i bestyrelsen. Mange emner har været oppe at vende eksempelvis Økonomi, Klubture, Andre Aktiviteter, Hjemmesiden, Sponsorer, Fiskeringen, Promotion, Fagblade, 60-års jubilæum til november med meget mere. Jeg vil vende tilbage til flere af disse punkter senere.

Økonomien er rimelig. Vi har i dag en kassebeholdning på godt 51.000 kr. inklusiv 20.000 kr. som er øremærket til aktiviteter i forbindelse med Neptuns 60-års jubilæum i november.
For at reducere de tab, som opstår når et medlem ikke betaler anden rate af årskontingentet, har bestyrelsen vedtaget at alle nye medlemmer ved indmeldelse skal betale et fuldt årskontingent og først derefter overgår til halvårlig betaling. I øvrigt er vor kontingentopkrævning til løbende overvejelse fordi den nuværende praksis rent teknisk falder dårligt sammen med tidspunktet for klubbens kontingent til Fiskeringen. Det vil være bedst for klubben at første – eller ideelt hele – kontingentet forfalder i januar måned, men januar er jo for de fleste mennesker en ”tung” måned rent udgiftsmæssigt og vi er betænkelige ved at ændre vor opkrævning til januar. Vi er i øvrigt langt fra den eneste klub, som har dette problem. Om der skal foretages ændringer vil løbende blive vurderet.
En ændring af tidspunktet for betaling af kontingent kan bestemmes af bestyrelsen mens en overgang til helårlig betaling vil kræve en vedtægtsændring.
Vi er i dag 82 medlemmer af Neptun, hvilket er en tilbagegang på 3 i forhold til sidste år.
I 2012 er Neptun bladet udkommet med tre numre. Vi synes selv at bladet præsenterer sig godt og ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Det er vor hensigt at fortsætte med 3 numre om året men jeg vil dog kraftigt opfordre medlemmerne til at sende os nogle indlæg til bladet – det være sig om fisketure eller andre relaterede oplevelser. Vi vil gerne have lidt mere variation i indholdet.

Vor hjemmeside har undergået en markant opdatering siden sidste generalforsamling. Michael har lagt et meget stort arbejde i at få den nye profil op at stå og i modsætning til så mange andre IT projekter man hører om, så har han klaret det stort set uden problemer. F.eks. får vi nu flere forespørgsler og tilmeldinger via hjemmesiden og det er her man skal holde sig orienteret om de seneste tiltag i klubben. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret og modtager meget gerne forslag til forbedringer. Hjemmesiden besøges i gennemsnit 50 gange om dagen. Vi skylder Michael tak for hans store indsats.

Vi har arrangeret 11 klubture i 2012 – 6 ture på Sundet, 2 kystfisketure, 1 Put and Take tur til Poppelsøen, en tur til Odden og en tur til Lagan. Af turene på Sundet er det nu kun Nytårsturen, hvor vi er i stand til at leje hele båden mens vore bookings på de andre ture svinger mellem 8 pladser på buleturene og 14 – 15 pladser på fladfisketuren. Og så må jeg desværre også sige at vi ikke klarer at fylde pladserne uden at invitere en del gæster. Økonomisk set hviler de fleste ture i sig selv men for enkelte ture yder klubben et mindre tilskud. Det er vor hensigt at afholde samme antal klubture i 2013 og herunder også de snart traditionelle ture til Sjællands Odde og Lagan. Tre af klubturene på Sundet er såkaldte Stjerneture hvor der er rigtig fine præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikker og Vinmand i Virum. Henrik skal have en særlig tak for sin indsats med at arrangere turene og den nytænkning, han har lagt for dagen.
Ud over klubturene har der været arrangeret en aften med vinsmagning sponsoreret af Michael og en super julefrokost med Ulf som foregangsmand. Vore klubaftener som afholdes hver onsdag har vi haft 38 af med deltagelse af mellem 6 og 12 medlemmer. Vi ser jo gerne at nogle flere medlemmer tropper op disse aftener hvor vi hygger os og diskuterer oplevelser og nye fisketure.
I 2012 arrangerede vi som noget nyt 2 kystture og en Put & Take tur og der var pæn tilslutning til begge. Vi har også overvejet hvilke andre arrangementer vi kan få op at stå og forhåbentlig finder vi på noget nyt for det kommende år. Det kunne bl.a. være en bedre udnyttelse af den fine projektor som blev erhvervet i 2011. Lige nu har vi konkrete planer om at arrangere en demonstration af forskellige bundtakler og ophængere umiddelbart før fladfisketuren i april måned. Henrik Klentz har lovet at forestå et sådant arrangement. Og Jan har tilbudt sig med at forestå en aften med fluebinding.
Vi har fået lavet et Neptun medlemskort som blev sendt til alle medlemmer sammen med det sidste klubblad. Vi håber hermed hen ad vejen at kunne skaffe nogle rabatter eller andre fordele hos grejhandlere og lokale butikker således at medlemskortet kan dokumentere medlemskab af Neptun overfor aftalepartneren.
Jeg har i april måned haft et møde med Tine Sørensen som er vor kontakt i Kommunen og efterfølgende flere telefonsamtaler med hende, ligesom jeg har holdt kontakt med skoleforstanderen på Fuglsang¬gårdsskolen. Henrik og Michael har i maj måned deltaget i et møde om Folkeoplysningspolitikken i Lyngby-Tårbæk Kommune. Vi har et godt forhold til Kommunen og forventer ikke noget problem med at bibeholde vore lokaler, selv om selve administrationen og tildeling af Kommunens faciliteter nu ligger i andre hænder end tidligere.

Kommunen har opfordret os til at medvirke i de sommer¬ferie¬¬a¬ktiviteter som arrangeres for kommunens unge i ugerne 27, 28 og 29. Det ville være rigtig god PR for klubben at medvirke til disse aktiviteter, men det kræver en indsats fra vor side, som det vil være svært at få op at stå. Selvom det ikke drejer sig om at arrangere noget i alle tre uger kræver det sikkert hjælp fra 3-4 medlemmer, som kan afse en eller flere dage. Vi overvejer stadig en eventuel deltagelse.

Jeg har sammen med Palle deltaget i 3 møder i Fiskeringen. Et orienteringsmøde februar, et repræsentantskabsmøde i april og et formandsmøde i november. Økonomien er forbedret noget men fortsat ikke tilfredsstillende. På kraftige opfordringer på april mødet omkring udnyttelsen af Fiskeringens faciliteter fremlagde bestyrelsen på november mødet endelig booking statistikker for både og fiskevande og for de tre huse. For vore 3 både i Bagsværd Sø har udnyttelsen været 62 bookinger hvoraf 23 før 1. maj. Det skal dog hertil bemærkes at Ejvindjollen i længere tid var taget ud af drift pga skader som først blev udbedret i november måned. Vi mener dog at båden fortsat har skader, som bør udbedres og vi har derfor ikke søsat båden som vinterbåd i Bagsværd Sø. Vor Kegnæs båd i Vedbæk er én af to både som tilsammen har været booket 62 gange. Lagan huset har været udlånt i 85 pct. af tiden, Mørrum huset i 46 pct. af tiden og Odden huset i 36 pct. af tiden. Mørrum huset har fået moderniseret køkken og soveværelser og annexet forsynet med bad og toilet. Hermed regner man med en betydelig bedre belægning i år. Odden huset har haft ringe belægning og er det af husene som giver den største bekymring. Problemerne består bl.a. i afløbsforholdene og almindelig nedslidning. Alle tre huse har nu fået internet adgang.

Fiskeringen er kommet på Facebook og man kan nu indmelde sig i en klub på Fiskeringens hjemmeside ved hjælp af sit Dankort. Tommy oplyser at begge tiltag er en succes. Jeg mener at denne form for indmelding via Fiskeringen kan vise sig som en negativ udvikling for Neptun som jo ikke deltager i kontingentopkrævningen via Fiskeringen. Bestyrelsen vil følge udviklingen og vurdere hvorvidt tiltag fra vor side er påkrævet.
Fiskeringen har afholdt 2 grejauktioner på Skovlyskolen i Holte, hvor der har været mulighed for at gøre nogle gode køb. Næste auktion bliver 6. marts.

Klubben har fortsat 3 bådmotorer som stilles til rådighed for klubbens medlemmer. De bliver dog ikke benyttet så meget mere da to-takts motorer ikke længere er tilladt på søerne. 10 hk motoren og elmotoren har hver været udlejet 2 gange mens 4 hk motoren ikke har været udlejet i 2012. Sidstnævnte motor vil ikke være egnet til ture til havs men kan godt bruges f.eks. ved Munkholmbroen, Roskilde fjord ved Selsø, Vellerup Vig og Roskilde fjord ved Kulhuse. Jørgen O. står for udlejningen og vedligeholdelsen af motorerne og det skal han have mange tak for.

Som bekendt fylder Neptun 60 år den 20. november i år. Vi har øremærket 20.000 kr. til denne lejlighed og det er hensigten at arrangere en reception i klublokalerne på selve dagen og en middag lørdag 23. november, såfremt vi får en rimelig tilslutning til et sådant arrangement. Jeg vil opfordre alle til allerede nu at reservere denne aften til en god middag og hyggeligt samvær. Det bliver selvsagt en aften hvor også medlemmernes partnere vil være inviteret. Økonomien tillader ikke at klubben betaler hele arrangementet men de 20.000 kr. vil medvirke til at holde egenbetalingen på et rimeligt niveau. Foreløbig har vi reserveret et rigtig hyggeligt selskabslokale i Bjælke-stuen i Lyngby. Vi vil orientere nærmere om arrangementet hen ad vejen.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og for den indsats som hver især har ydet for at få tingene til at gå op i en højere enhed.
Tak for opmærksomheden

                                      Referat af Ordinær Generalforsamling i
                             Lystfiskerforeningen Neptun 23. januar 2013 kl. 19:30

Fra bestyrelsen var mødt Henning Loesch (formand), Henrik Klentz (næstformand), Leif Djurhuus (kasserer), Søren Axelsen og Frank Lynge Larsen. Der var afbud fra Michael Bo Munck.

Der var i alt 12 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og foreslog Søren Axelsen som dirigent.

2. Søren Axelsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Søren Axelsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

3. Formanden aflagde sin beretning som blev enstemmigt vedtaget.
Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2012, herunder antal bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med Kommunen og planlagte aktiviteter for 2013.
Formanden takkede specielt Henrik Klentz for det store arbejde med klubturene og Michael Bo Munck for hans store arbejde med klubbens hjemmeside.
Formanden gennemgik forholdet til Fiskeringen og kommenterede herunder Fiskeringens tiltag for at centralisere kontingentbetalingen og status for Neptuns 4 både under Fiskeringens administration.
Formandens beretning kan ses på Hjemmesiden.

4. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab og påpegede især, at der i alt er hensat 20.000 kr. til påtænkte arrangementer i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum i november 2013. Kassereren fremlagde derefter budgettet for 2013. Såvel regnskab som budget blev enstemmigt vedtaget.

5. Bestyrelsen foreslog at ændre kontingentet for 2013. Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet med 50 kr. per år for seniorer og familiemedlemskaber, og at kræve et fuldt års abonnement ved indmeldelse således at nye medlemmer først efter et års medlem¬skab overgår til halvårlig betaling. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag forud for general-forsamlingen.

7. Henning Loesch blev genvalgt til bestyrelsen.
Søren Axelsen måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af arbejdspres.
Bestyrelsen foreslog valg af Palle Brask og Dan Ekman som suppleanter, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslog at Henrik Mortensen genvalgtes som revisor og Leif Holmskov
som revisor suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Palle Brask blev valgt som den ene repræsentant til Fiskeringen. Klubbens formand er automatisk klubbens anden repræsentant i Fiskeringen.

8. Pokaler:
Torskepokalen: Jørgen O. Rasmussen for torsk på 3,8 kg.
Saltvandspokalen: Henrik Klentz for skrubbe på 0,62 kg.
 Årets lystfisker: Ulf Hansen.

9. Datoen for næste års Ordinære Generalforsamling blev fastsat til onsdag den 22. januar 2014 klokken 19:30.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: Henning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djuurhus, kasserer, Frank Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør, Michael Bo Munck, Facebook og Web-ansvarlig.

Tilbage til indhold