Gå til indhold

2020

Generalforsamlinger
                                Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamling onsdag den 22. januar 2020
                                                                   Formandens beretning for 2019


Jeg kan ikke andet end at begynde denne beretning med at tænke tilbage på januar og april 2019 hvor vi først mistede Bent Roark efter et langt sygdomsforløb men en kort sidste periode, hvor sygdommen virkelig satte ham til vægs og efterfølgende i april måned da Frank Lynge Larsen også måtte give op efter længere tids skræntende helbred og nogle få dages indlæggelse. Begge var værdsatte medlemmer i klubben, gode at være sammen med og for Franks vedkommende en årelang indsats som bestyrelses¬¬medlem og redaktør af Neptun Bladet. Jeg vil beder jer mindes dem ved 1 minuts stilhed.

Tak.

Men livet går jo videre. Og der skete heldigvis også mange andre ting i klubben i 2019. Der blev sidste år afholdt 4 bestyrelsesmøder hvor de sædvanlige emner som Økonomi, Klubture, Hjemmeside og Fiskeringen har været de mest aktuelle emner.

Økonomien er god med en kassebeholdning på lidt over 45.000 kr. Under punkt 4 vil Leif gennemgå regnskabet for 2019 og budgettet for indeværende år. Jeg vil dog allerede her nævne at Leif har godt styr på pengene og han varetager også diverse indrapporteringer til Kommunen.
Vi var ved årsskiftet 71 medlemmer af Neptun, hvilket er en fremgang på 4 i forhold til 2018.
I 2017 er Neptun bladet udkommet med to numre. Ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og hos Forst og Jagthuset i Lyngby og vi sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Bladet bliver fortsat trykt hos Toptryk i Gråsten hvor vi har fået en udsøgt service og en meget rimelig pris. At det kun blev til 2 blade sidste år skyldes at vi jo mistede vor redaktør og ikke umiddelbart havde nogen til at træde i hans sted. Det seneste blad blev opsat i et samarbejde mellem Michael og undertegnede, men det er ikke nogen holdbar løsning. Der må findes hjælp til dette arbejde hvis vi skal fortsætte med at have et medlemsblad. Hvis det lykkes er det vor hensigt at fortsætte med 3 numre om året. Men vi må også have nogle flere indlæg fra medlemmerne om deres oplevelser på ture som ikke nødvendigvis er arrangeret af klubben. Da portoen jo er en væsentlig udgiftspost har vi ved flere lejligheder opfordret de medlemmer, som foretrækker at få tilsendt bladet elektronisk om at melde sig. Der er kun ganske få som har meldt sig hvilket tyder på at langt de fleste foretrækker at få det trykte blad i hånden. Det respekterer vi selvsagt.
Vor hjemmeside har for det meste fungeret godt. Og det er på hjemmesiden at man skal holde sig orienteret om de seneste tiltag i klubben. Vi har haft nogle problemer med den del af systemet som gør det muligt at tilmelde sig turene via hjemmesiden men de problemer skulle være løst nu. Jeg opfordrer alle vore medlemmer til at følge med på hjemmesiden. Det er her der er oplysninger at hente om klubbens aktiviteter. Michael har nu overført alle udgivelser af Neptun Bladet til hjemme¬¬siden. Det er rigtig sjov læsning. Der er blade fra 51 årgange – dvs mere end 150 blade. Vi skylder Michael tak for hans store arbejde med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden.
Vi har arrangeret 8 klubture i 2019 – 5 ture på Sundet med turbåde, 1 tur til Harasjömåla, 1 tur til Lagan og en kysttur ved Strandmøllekroen. Turene til Sverige var helt i top med 27 ørreder på tilsammen 74 kg til 9 mand og 6 laks på tilsammen 31 kg. til 4 mand fra henholdsvis Harasjömåla og Lagan. Dette års tur til Harasjömåla er booket og en tur til Lagan bliver sandsynligvis også gennemført. Og så var der igen sidste år en sej lille gruppe på Bornholm i januar måned for at fange havørreder fra kysten. Og også nogle medlemmer som med succes lavede ekstra ture Lagan.
Vi har også i 2019 inviteret Nærum Fiskeklub med på vore bådture. Der har dog sidste år ikke været megen respons. Bådturene har ikke alle været lige godt besøgt og vi var sidste år på flere ture afhængig af at medlemmer inviterede gæster med på turene. Hvis ikke flere medlemmer melder sig til bådturene må vi reducere antallet af ture på Sundet. Den ene af fladfisketurene, nemlig den fra Hundested, blev sidste år taget af programmet, netop på grund af ringe tilmelding i 2018. De to mest populære bådture var sommerturen, hvor vi lejede hele båden, og hvor vi var i alt 30 deltagere og nytårsturen som var fully booked med 15 deltagere. Økonomisk set hviler de fleste ture i sig selv men for enkelte ture giver klubben et tilskud. Det gælder bl.a. fladfisketurene hvor klubben betaler for børsteorm og selvfølgelig i de tilfælde hvor vi lejer hele båden.
Bådturene for 2020 er endnu ikke fastlagt da Henrik desværre ser sig ude af stand til at fortsætte som turleder men der vil blive fremsendt et nyt program så snart vi får valgt en ny turleder. Forhåbentlig vil det ligge klart til Neptun Bladet i næste måned.
Kvoteordningen for torsk var på max 7 pr. mand pr. dag. Den er imidlertid blevet strammet op så 2020 kvoten hedder 5 torsk pr. mand pr. dag undtagen i februar og marts hvor kvoten er sat ned til 2 torsk pr. mand pr. dag. Disse nye kvoter vil utvivlsomt få store konsekvenser for turbådene – hvor mange vil betale 300 til 350 kr. for muligheden for at fange 2 torsk af tvivlsom størrelse? Af samme grund har vi besluttet ikke at arrangere ture i februar og marts.
Vi agter at fortsætte med at i hvert fald 2 af klubturene på Sundet, nemlig nytårsturen og sommerturen, vil være såkaldte Stjerneture, hvor der er præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikkerne Forst og Jagthuset i Lyngby og Sport Dres på Frederikssundvej.
Ud over klubturene har vi haft en super julefrokost med Ulf som ankermand. Almindelige klubaftener som afholdes hver onsdag har vi haft 36 af med deltagelse af mellem 8 og 12 medlemmer. Vi ser jo gerne at nogle flere medlemmer tropper op disse aftener hvor vi hygger os og diskuterer oplevelser, nye fisketure og meget andet.
Vi vil overveje hvilke andre aktiviteter vi kan arrangere og forhåbentlig finder vi på noget nyt for det kommende år. Jeg må opfordre vore medlemmer til at hjælpe til med forslag til nye aktiviteter.
I april deltog Leif og jeg i ordinært Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. Mødet fokuserede primært på aktiviteter og økonomi i 2018. Formanden nævnte i sin beretning at indkøb og montering af 20 hk motorer på samtlige saltvandsbåde blev gennemført i 2018. Antallet af bookinger var steget eksplosivt og det var udgifterne til reparation og vedligehold også. Husene gav i 2018 et samlet overskud mens drift af både og faciliteter kostede over 400.000 kr. Det lykkedes Fiskeringen af få et tilskud fra Nordea Fonden på 120.000 kr. til anskaffelse af 2 nye både med motor. Det blev vedtaget at kontingentet til Fiskeringen for 2019 blev forhøjet med 20 kr. Det skal her nævnes at Neptun ikke forhøjer kontingentet for sine medlemmer.

I oktober deltog Leif og jeg i Fiskeringens efterårsmøde for formænd og kasserere. Det er et orienteringsmøde uden mulighed for at vedtage noget. Der blev forelagt et revideret budget for 2020 som viser et overskud men økonomien er anstrengt især pga store udgifter til reparation og vedligeholdelse af bådene. Der har været omkring 2000 flere bookinger af både i 2019 i forhold til 2017. Især bådene i Rungsted, Vedbæk og ved Tippen er booket rigtig meget. 3 både er blevet svært beskadiget på grund af fortøjningsfejl. Hvad angår udnyttelsen af husene er Lagan helt i top mens Mørrum og Odden husene halter efter med en belægning på lidt under 50%. Der er problemer med affald sorteringen især i husene i Sverige og medlemmerne opfordres kraftigt til at efterleve de krav som myndighederne stiller. Oddenhuset har fortsat problemer med at grundvandet står højt når der er kommet megen regn. Husudvalget foreslår at der bliver etableret et såkaldt ”forhøjet nedsivning” men det vil nok koste over 50.000 kr. Kim Boesen oplyste at der er stoppet for erhvervsfiskeri i Arresø og det kan jo kun bydes velkommen.

Og så har Fiskeringen 50 års jubilæum i år. I den forbindelse opfordrede de klubberne, såfremt de ønskede at markere jubilæet, om at donere penge til køb af 4 aluminiumsbåde med motor som Fiskeringen var blevet tilbudt til en meget rimelig pris af en forhandler som indstillede forretningen.
Neptun donerede 2.000 kr. som jubilæumsgave og øremærket til køb af bådene.

Neptun har 1 båd i Bagsværd sø og 1 båd i Vedbæk Havn. De indgår i Fiskeringens bådfaliciteter og tilses og vedligeholdes af Fiskeringen. Båden i Bagsværd blev for nylig inspiceret af Jørgen O. som rapporterede at den er i god stand. Vi har ingen rapporter om at det samme ikke skulle være gældende for båden i Vedbæk.
Vi har 2 to-takts motorer og 2 el-motorer med diverse tilbehør. De to to-taks motorer vil blive afhændet da der ikke længere er behov for dem. Den lille motor er ikke længere anvendelig og vil blive kasseret mens den store har været udbudt til klubbens medlemmer uden at nogen har vist interesse. Vi vil intensivere bestræbelserne på at få den store solgt. Andre Weirup har lovet at være behjælpelig med at checke motoren og værdiansætte den.
Vi kommer under punkt 7 til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter men jeg vil allerede her rette en tak til de to medlemmer som har tilbudt at opstille. Men det er fortsat nødvendigt at flere melder sig da vi på sigt må tage højde for nødvendige udskiftninger i bestyrelsen. Rettidig omhu mine herrer. Skrækeksemplet er DR’s fiskeklub som for 2 år siden opløste sig selv fordi de ikke længere var i stand til at samle en bestyrelse blandt dens 45 medlemmer. Og vor nabo Nærum Fiskeklub, som er på størrelse med Neptun, har tilsvarende problemer. Som nævnt tidligere er bestyrelsesarbejdet ikke nogen videnskab og tager ikke uforholdsmæssig megen tid, men nogen skal der være til at stå i spidsen for klubben.
Vi efterlyser billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er ikke noget krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og bladet skal være oplevelser fra klubture. Kom med jeres indlæg. Og det er jo ikke noget besvær at sætte et par ord sammen og sende dem til redaktøren. Nogle tager jo på en kysttur alene eller sammen med venner og andre tager børnene med til Put and Take søer. Lad os få et par ord om sådanne ture.
Og så er der lige det med fangstrapporterne. Send dem til os pr. mail eller læg dem på hjemmesiden direkte. Pokaljagten fortsætter i 2020.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og for den indsats som hver især har ydet for at få tingene til at gå op i en højere enhed.          
Tak for opmærksomheden.

                                                        LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
                                                       Referat af den Ordinære Generalforsamling
                                                       Onsdag den 22. januar 2020 klokken 19:30

Der var i alt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og meddelte samtidigt, at bestyrelses- medlemmet Michael Bo Munck havde lovligt forfald.
På bestyrelsens vegne indstillede han Bjørn Lund Hansen til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Bjørn Lund Hansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings¬dygtig i henhold til foreningens vedtægter.
3. Formandens beretning.

Henning måtte indlede med at gøre opmærksom på, at vi i januar 2019 mistede Bent Roark efter længere tids sygdom. Han blev 82 år.
Den 30. april 2019 afgik Frank Lynge Larsens ved døden. Han blev 80 år i maj 2018, hvilket blev fejret i Fiskeringens hus i Mörrum på en klubtur til Harasjömåla. Han døde efter kort tids sygdom.  Han var medlem af bestyrelsen og havde virket som redaktør af Neptun Bladet i en lang årrække. Se mere om Frank i Neptun Bladet 2/2019.
Henning bad forsamlingen mindes Bent og Frank med 1 minuts stilhed.
Herefter gennemgik formanden de vigtigste begivenheder og aktiviteter i 2019, herunder antal bestyrelses¬møder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen m.v.
Neptun Bladet udkom med to numre i 2019. Henning opfordrede igen indtrængende medlemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få mere variation i indholdet. Bestyrelsen har spurgt, om medlemmerne ville have bladet elektronisk, hvilket ville give besparelser til bl.a. porto. Det har ikke givet den store tilslutning, så bestyrelsen har konstateret, at flertallet af medlemmer foretrækker at få bladet i trykt form.
Hjemmesiden har fungeret godt, og Michael har scannet alle tidligere årgange af Neptun Bladet, så de kan læses der. Der har været problemer med tilmelding til ture fra hjemmesiden, men det er nu løst.
Vi havde i 2019 arrangeret 8 klubture: 5 ture på Sundet med turbåde, 1 tur til Harasjömåla, 1 tur til Lagan og en kysttur til Strandmøllekroen. Turene til Sverige har været gode i 2019 med god fangst.
    Vores stjerneture fortsatte i 2019 med præmie til den størst fangede fisk. Formanden rettede en tak til vore sponsorer for præmierne til disse ture.
En sej gruppe af medlemmer var som vanligt i januar på kystfiskeri på Bornholm. Nogle medlemmer har med succes foretaget en-dags ture til Lagan.
Nærum Fiskeklub har været inviteret med på bådturene, men desværre uden større respons.
Der har ikke været stor tilslutning til alle bådturene, hvilket har medført, at medlemmerne har måttet invitere gæster med. De fleste ture hviler økonomisk i sig selv, men til enkelte giver klubben tilskud.
Turene i 2020 er endnu ikke fastlagt, da Henrik ikke kan fortsætte som turleder.
Kvoterne for torsk er igen ændret. I februar og marts 2020 må der kun hjemtages 2 torsk pr. person, så i de måneder vil Neptun ikke arrangere klubture på Sundet.
Præmier til stjerneturene er gerne sponsoreret af enten Forst og Jagthuset i Lyngby eller Sport Dres på Frederikssundsvej.
Ud over klubture har der igen været en super julefrokost, som Ulf har stået for. Der har været 36 almindelige klubaftener, hvor antallet af medlemmer svinger mellem 8 og 12. Flere opfordres til at give møde.

Formanden kommenterede to møder i Fiskeringen.
I april måned drejede mødet sig især om økonomi og erfaring med motorer på havbådene. Oktober mødet omhandlede især den fremtidige økonomi.
Det forhold, at havbådene har fået fastmonteret motor, har betydet, at booking er steget meget betydeligt, men det har så også medført forøgede udgifter til drift og vedligeholdelse. 2 nye både med motor blev erhvervet med et tilskud på kr. 120.000,- fra Nordea-fonden.
Det blev oplyst, at der i Fiskeringens medlemsklubber er i alt 1.435 medlemmer i 2019, hvilket var en stigning på 102 i forhold til året før.
Neptun har 1 båd i Vedbæk og 1 i Bagsværd Sø som begge indgår i Fiskeringens bådfaciliteter og tilses og vedligeholdes af Fiskeringen.
Neptun har 2 2-takts-motorer og 2 el-motorer med tilbehør. De 2 benzin-motorer vil blive afhændet, da der ikke længere er behov for dem.

    Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside: www.lystfiskerforeningen-neptun.dk

4. Leif Djurhuus oplyste, at Neptun med udgangen af 2019 havde 71 medlemmer. Han gennemgik derefter det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslaget for 2020. Begge blev enstemmigt vedtaget.
5. Kontingent for 2020 for seniorer, juniorer og familiemedlemmer forbliver uændret.

6. Bestyrelsen havde modtaget et forslag til behandling på general-forsamlingen.
Det kom fra Dirch, som efterlyste kurser om sikkerhed på turbådene på Øresund. Han begrundede sit forslag. Forslaget gav anledning til kommentarer. Henning og flere andre gjorde opmærksom på, at ansvaret for sikkerheden ombord var hos skipper og besætningen. Det kan vi ikke blande os i. Andre bemærkede, at bådene er forskellige, hvorfor placering af redningsveste og andet sikkerhedsudstyr ligeledes er forskelligt. Forslaget blev ikke behandlet yderligere.

7. Henrik Klentz har meddelt, at han af tids- og arbejdsmæssige grunde er nødsaget til at udtræde af bestyrelsen. Frank Lynge Larsen er som nævnt tidligere afgået ved døden.
Henning kunne med glæde meddele, at 2 nye medlemmer havde meldt sig som kandidater til bestyrelsen. Det er Jørn Qvist og Niels Kjærgaard, som begge var indmeldt i 2019.
Der kom ikke andre forslag. Henning foreslog, at Niels noteres som suppleant, da han ikke har været indmeldt i foreningen i et år, som vedtægterne foreskriver. De blev begge valgt med bifald.
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af
Henning Loesch, Leif Djurhuus, Michael Bo Munch, og Jørn Qvist.
Dan Ekman og Andreas Shäffer Andkilde havde meddelt, at de var villige til at modtage genvalg. Niels Kjærgaard blev indvalgt som første-suppleant. Som suppleanter er således valgt: Niels Kjærgaard, Dan Ekman og Andreas Schäffer Andkilde.
Henrik Mortensen og Leif Holmskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Leif Djurhuus blev valgt som medlemsrepræsentant til Fiskeringen.

8. Næste ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 20. januar 2021 klokken 19:30.

9. Eventuelt.
Bjørn redegjorde for diverse nyt fra Fiskeringen om både, husene og om edb mm.

Herefter benyttede formanden lejligheden til at takke Henrik Klentz for hans virke i bestyrelsen gennem 10 år og hans arbejde med at arrangere klubture. Henning overrakte ham en vin-gave.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling.Konstituering:
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Henning Loesch, formand,
Jørn Qvist, næstformand,
Leif Djurhuus, kasserer,
Michael Bo Munck, Facebook- og webansvarlig og
Niels Kjærgaard (1. suppleant), bladredaktør.


Referent: Bjørn Lund Hansen

Tilbage til indhold