Gå til indhold

2015

Generalforsamlinger

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
Referat af den Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 20. januar 2016 klokken 19:30


Der var i alt 10 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Henrik Mortensen til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Henrik Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings i henhold til foreningens vedtægter. Han konstaterede dog at der i Neptun Bladet nr. 3 November 2015 var faldet et punkt ud i dagsordenen for generalforsamlingen, nemlig punktet for behandling af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer. Han henviste til at der i samme blad var en gengivelse af og en udførlig omtale af de foreslåede vedtægtsændringer og foreslog at dette punkt blev behandlet efter foreæg af det reviderede regnskab. Ingen havde indsigelser imod dirigentens forslag.

3. Formanden aflagde sin beretning.

 Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2015, herunder antal bestyrelsesøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen m.v.
Neptun Bladet udkom som planlagt med tre numre i 2015. Han opfordrede medlemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få lidt mere variation i indholdet. Han berørte de stigende portoudgifter, som er en belastning på regnskabet, og opfordrede de medlemmer som kan nøjes med at modtage bladet elektronisk, til at kontakte Leif Djurhuus.
Hjemmesiden har fungeret godt og Michael er i fuld gang med at scanne tidligere årgange af Neptun Bladet således at alle numre vil være tilgængelige der. Hjemmesiden besøges i gennemsnit 35 gange om dagen og han opfordrede alle medlemmer til at følge med på hjem for at være opdateret på klubbens aktiviteter.
 Vi har arrangeret 10 klubture i 2015 – 6 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur ved Strandmøllekroen, 1 fladfisketur fra Hundested, 1 tur til Harasjömåla og 1 tur til Lagan. Vore stjerneture fortsatte i 2015 med præmier til størst fangede fisk. Han rettede en tak til vore sponsorer for præmierne til disse ture.
 På vore klubaftener om onsdagen har vi blandt andet beskæftiget os med fluebinding ved Jan, aftener med fremstilling af knive og en super julefrokost med Ulf som ankermand.
 Han kommenterede to møder i Fiskeringen og fremhævede at Fiskeringens tre huse alle har fået en "ansigtsløftning" og fremstår i rigtig god stand. Alle husene har nu Wi-Fi. Nøglerne bliver udskiftet og erstattes af kodelåse. Alu-bådene er meget udsat for tyveri og det overvejes at udstyre dem med GPS eller gå helt væk fra metalbåde. Bestyrelsen overvejer at indføre time
 Neptuns tre både i Bagsværd sø og båden i Vedbæk Havn administreres af Fiskeringen. Der er ikke rapporteret skader på bådene. Klubbens 4 motorer er i god stand og opbevares hos Jørgen O. Rasmussen. Bådene kan lejes af medlemmerne mod en megen beskeden betaling.
 Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats i det forløbne år og til Jørgen O. Rasmussen og Henning Jensen for deres arbejde med tilsyn med motorer og både.

 Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside
:     www.lystfiskerforeningen-neptun.dk

4. Kassereren oplyste at Neptun med udgangen af 2015 havde 75 medlemmer og han gennemgik derefter det reviderede regnskab og budgetforslaget for 2016. Begge blev enstemmigt vedtaget.

5. Vedtægtsændringer.
 Formanden kommenterede de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer og henviste i øvrigt til den udførlige begrundelse af bestyrelsens forslag som fremgår af Neptun Bladet Nr. 3 November 2015:
 Den første ændring er en konsekvens af omlægningen af kontingentopkrævning fra halvårlig til helårlig betaling.
 Den anden ændring er en præcisering af hvorledes bestyrelsen skal indkalde til general
 Den tredje ændring er en præcisering af, at det reviderede regnskab kun skal forelægges general mens bestyrelsens budget for året skal godkendes.
 Den fjerde ændring skyldes, at Fiskeringen fastsætter kontingentet for det kommende år på et Repræsentantskabsmøde efter at Neptun har fastsat sit kontingent (inkl. Fiskeringens andel), hvilket ved en forhøjelse vil udhule Neptuns økonomi med mindre bestyrelsen kan hæve det vedtagne kontingent med samme beløb, som Fiskeringen hæver klubbens kontingent.
 Der var en del kommentarer til den fjerde ændring men også forståelse for forslaget som, hvis ikke accepteret, vil betyde indkaldelse til en ekstraordinært generalforsamling hver gang Fiske hæver kontingentet, med det ene formål at hæve Neptuns i januar vedtagne kontingent.
 Samtlige af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

6.  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for alle tre kategorier. Det blev enstemmigt vedtaget.

7.  Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

8. Henrik Klentz og Frank Lynge Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Dan Ekman blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Henrik Mortensen og Leif Holmskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

9.  Næste ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 18. januar 2017 klokken 19:30.

10.  Eventuelt.
Pokaler for 2015:  Saltvands pokalen: Palle Brask (16/8), Hornfisk 0,92 kg.
  Trolling pokalen: Henning Loesch (19/7) Havørred 1,0 kg.
  Pokalen for ædelfisk: Dirch Thøgersen (28/3) Havørred 1,8 kg.
  Torske pokalen: Bent Roark (24/6) Torsk 7,1 kg.
  Put & Take pokalen: Henrik Mortensen (28/12) Regnbueørred 2,6 kg.  Fladfiskepanden: Henrik Klentz (31/10) Rødspætte 0,75 kg.

11.  Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Konstituering:
 På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som sidste år: Henning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, kasserer, Frank Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør, Michael Bo Munck, Facebook- og webansvarlig.


Tilbage til indhold