Gå til indhold

2016

Generalforsamlinger
          Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamlingen onsdag den 20. januar 2016


Formandens beretning for 2015

Der blev i 2015 afholdt 5 møder i bestyrelsen. Mange emner har været oppe at vende eksempelvis Økonomi, Klubture, Andre Aktiviteter, Hjemmesiden, Sponsorer, Fiskeringen, Promotion, Fagblade og meget mere. Jeg vil vende tilbage til flere af disse punkter senere.
Økonomien er god med en kassebeholdning på godt 24.000 kr. Leif vil senere under punkt 4 gennemgå regnskabet og budgettet for indeværende år. Han har godt styr på pengene og varetager også diverse rapporteringer til Kommunen. Tak for det.
Vi er i dag 75 medlemmer af Neptun, hvilket er en tilbagegang på 2 i forhold til 2014.
I 2015 er Neptun bladet udkommet med tre numre. Vi synes selv at bladet præsenterer sig godt og ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Bladet bliver fortsat trykt hos Toptryk Grafisk i Gråsten hvor vi har fået en udsøgt service og en meget rimelig pris. Det er vor hensigt at fortsætte med 3 numre om året men jeg vil dog kraftigt opfordre medlemmerne til at sende os nogle indlæg til bladet – det være sig om fisketure eller andre relaterede oplevelser. Vi vil gerne have lidt mere variation i indholdet. Og så er der det evigt tilbagevende spørgsmål: Vil I have tilsendt bladet pr. post eller foretrækker I at få det tilsendt elektronisk? Porto er jo en stor post på budgettet så lad Leif vide såfremt I kan nøjes med den elektroniske version. Tak til Frank for hans indsats med at få bladet op at stå.
Vor hjemmeside har teknisk set fungeret godt. I øvrigt er det på hjemmesiden at man skal holde sig orienteret om de seneste tiltag i klubben. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret og hører gerne såfremt nogen har forslag til forbedringer. Hjemmesiden besøges i gennemsnit 35 gange om dagen og er et vigtigt middel til at holde kontakten med medlemmerne og sprede viden om klubben. Og selvfølgelig kan man melde sig ind via hjemmesiden. Jeg opfordrer alle vore medlemmer til at følge med på hjemmesiden. Det er her der er oplysninger at hente om klubbens aktiviteter og det er også her man kan tilmelde sig vore ture. Det vil lette arbejdet for Henrik hvis I tilmelder jer der i stedet for at ringe eller sende e-mails. Vi skylder Michael tak for hans store arbejde med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden.
Vi har arrangeret 10 klubture i 2015 – 7 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur ved Strand-møllekroen, 1 tur til Harasjömåla og 1 tur til Lagan. Vi har haft et samarbejde med Nærum Fiskeklub som har været inviteret med på vore bådture. Det har fungeret godt og er med til at holde deltagerantallet på disse ture nogenlunde stabilt mellem 12 og 15. I snit har Nærum stillet med 2-3 mand. Fladfisketurene har været godt besøgt. Kystfisketuren ved Strandmøllekroen havde kun få deltagere på grund af dårligt vejr. Begge ture til Sverige var fully booked med henholdsvis 10 og 8 deltagere. Der var god fangst til alle på turen til Harasjömåla mens udbyttet af turen til Lagan var skuffende. Økonomisk set hviler de fleste ture i sig selv men for enkelte ture giver klubben et tilskud. Det gælder især fladfisketurene hvor klubben betaler for børsteorm. Der foreligger allerede nu et program for klubture og klubarrangementer for hele 2016. Jeg må opfordre alle til at følge med på hjemmesiden. 2 af klubturene på Sundet vil være såkaldte Stjerneture, hvor der er præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikkerne Forst og Jagthuset i Lyngby, Sport Dres på Frederikssundvej og Jagt og Fiskerimagasinet på Nørre Voldgade. Tak til vore sponsorer og tak til Henrik for sin indsats med at arrangere turene.
Ud over klubturene har der været arrangeret fluebinding ved Jan, aftener med fremstilling af knive og en super julefrokost med Ulf som ankermand. Almindelige klubaftener som afholdes hver onsdag har vi haft 37 af med deltagelse af mellem 8 og 12 medlemmer. Vi ser jo gerne at nogle flere medlemmer tropper op disse aftener hvor vi hygger os og diskuterer oplevelser, nye fisketure og meget andet.
Vi har overvejet hvilke andre aktiviteter vi kan arrangere og forhåbentlig finder vi på noget nyt for det kommende år. Det kunne bl.a. være en bedre udnyttelse af den fine projektor som blev erhvervet i 2011. Jeg må opfordre vore medlemmer til at hjælpe til med forslag til nye aktiviteter.
Kommunen har igen i år opfordret os til at medvirke i sommer¬ferie¬¬a¬ktiviteter for kommunens unge. Det ville være rigtig god PR for klubben at medvirke til disse aktiviteter, men det kræver en indsats fra vor side, som vi p.t. ikke er i stand til at yde. Bl.a. er vi ikke i stand til at optage de unge i klubben fordi vi ikke har nogen decideret ungdomsafdeling og p.t. ikke har medlemmer, som kan påtage sig at lede en ungdomsafdeling. Vort forhold til Kommunen og til skolens ledelse er i øvrigt rigtig god og vi er taknemmelige for at kunne benytte klublokalerne på Fuglsanggårdsskolen, hvor vi nu har haft til huse i over 35 år!!
Leif og jeg deltog i Fiskeringens Repræsentantskabsmøde den 15. april. Ved udgangen af 2014 omfattede Fiskeringen 15 fiskeklubber hvoraf 13 er åbne for tilmelding af nye medlemmer samt af 2 firmaklubber. Foruden ca. 50 både og 3 huse har Fiskeringen 3 samarbejdsklubber nemlig Fynske Lystfiskere, Aalestrup Lystfiskerforening i Himmerland og Helsingborgs Sportsfiske- og Fiskevårdsklubb. Regnskabet for 2014 blev et tab på 63.000 kr. efter afskrivninger på 43.000 kr. Husene gav et underskud på samlet 126.000 kr. Lagan-huset gav et underskud på 109.000 kr. Mörrum-huset et overskud på 6.000 og Odden-huset et underskud på 19.000 kr. Underskuddet på Lagan-huset skyldes bl.a. at der blev brugt 120.000 kr. til nyt tag. Egenkapitalen udgør 1,1 mill. kr. Budgettet for 2015 viser et mindre overskud efter afskrivning. Det blev vedtaget at holde kontingentet uændret for 2016.
I oktober deltog Leif og jeg i et orienteringsmøde i Fiskeringen. Mødet drejede sig om generel orientering om hvad der var sket siden Repræsentantskabsmødet i april.
Preben Meyer gav en status over bådene og fremviste en statistik over udnyttelsen. Han rapporterede at der var stjålet en alu-jolle fra Donse Dam og at alu-jollerne er meget udsatte for tyveri. Man overvejer nu enten at sætte GPS-trackere i de resterende metalbåde eller måske gå helt væk fra metalbåde.
Ellen fremviste bookingstatistik for husene fra 2008 – 2015. I 2015 var Lagan-huset booket 82 % af tiden.  Benyttelsen af Mörrum-huset har været meget ujævn, og belægningen i 2015 var kun 38%. Og brugen af Odden-huset har også været svingende. I 2015 kun 54%.
Bjørn fortale om de forandringer der er sket med husene det forløbne år.  
Lagan-huset har fået moderniseret køkken, og der er nu installeret opvaskemaskine. Husets el-installationer er gennemgået og moderniseret og der er kommet fladskærms TV.
I Mörrum-huset er elinstallationer blevet gennemgået og moderniseret og moderniseringen af køkkenet er færdig.
I Odden-huset er der installeret et flot nyt køkken. Sidst på sæsonen er der kommet nye sofaer i stuen og der vil snart komme nye yderdøre i køkken og stue. Endvidere er det planen, at vinduerne i stuen bliver skiftet til termoruder. Og endelig er der planer om maling af værelserne til foråret 2016.
Det bør også nævnes at alle husene nu har fået installeret Wi-Fi så man mister altså ikke forbindelsen til omverdenen hvis man er afhængig af internettet.
Tommy fortalte om forskellige problemer, som der har været med nøgler til husene. Endvidere har der været mistanke om misbrug af husene. Problemerne søges nu løst ved udskiftning af låsene til en kodelås. Brugerne vil 3 dage før en lejeperiode få en sms med en adgangskode. Samtidig vil medlemmet få en e-mail med koden og instruktion.
Morten fortalte, at bestyrelsen har drøftet, om der bør indføres timebooking ved fiskefaciliteterne i stedet for den nuværende døgn-booking. Det vil kræve en udvikling af edb-systemet til booking. Forsamlingen kom med diverse kommentarer. Vil det øge fisketrykket nogle steder? Vil det give bedre udnyttelse af vore både? Der er risiko for problemer, hvis bruger ikke kommer ind til tiden. Derfor blev det anbefalet, at der bør være en time mellem slut på en booking og start på de næste. Stemningen i forsamlingen var positiv overfor timebooking, så bestyrelsen vil gå videre med projektet.
Igen blev der trukket lod om valg af FR husene i 2016. Vi valgte Mörrum-huset fra 8. til 12. maj og har som bekendt lejet et privat hus ved Lagan fra 24. september til 1. oktober.
Fiskeringen afholder grejauktion den onsdag den 2. marts i Nærums lokaler på Skovlyskolen.
Neptun har 3 både i Bagsværd sø samt 1 båd i Vedbæk Havn. Bådene tilses af Henning ”Blik” og han skal have tak for sin indsats med at tilse bådene. Desværre lykkedes det af forskellige grunde ikke i år at få Bagsværd-bådene på land inden frosten satte ind. Henning havde vanskeligt ved at få hjælp fra vore medlemmer og jeg vil på det kraftigste bede om at Henning får hjælp de to gange om året, hvor bådene skal op eller ned. Det dur ikke at de ligger fastfrosset vinteren over. Der skal kun 4 mand til i en times tid for at flytte bådene så når Henning beder om hjælp så giv ham venligst en hånd. Hvor svært kan det være? Vor Kegnæs båd i Vedbæk er én af to både som tilses af Nærum. Jørgen O. har inspiceret vor båd for nylig og rapporterer at den er i god stand.
Vi har 2 to-takts motorer, 2 el-motorer, 2 downriggere med lodder, 1 batteri og 2 benzintanke som stilles til rådighed for klubbens medlem¬mer. Den lille 4 HK motor bliver ikke benyttet ret meget efter at to-takts motorer nu er bandlyst på søerne. 10 HK motoren blev udskiftet sidste år og er i god stand. Det er den store motor som er efterspurgt i forbindelse med benyttelsen af bådene i Vedbæk. El-motorerne har kun været udlejet en enkelt gang i 2015. Jørgen O, som passer vore motorer skal have tak for sin indsats.
Og så lige en lille opsang til vore medlemmer. Som i så mange andre frivillige foreninger gælder det også for Neptun, at med¬lemmerne viser tilbageholdenhed når det drejer sig om at medvirke til at lede og udvikle klub¬aktiviteterne. Men det er nu absolut nødvendigt, at der regelmæssigt tilføres bestyrelsen nye kræfter. De nuværende medlemmer har siddet i bestyrelsen i en årrække og vi efterlyser nye medlemmer af bestyrelsen for at få tilført ny inspiration og nye initiativer for at sikre klubben på sigt. Klubben har 62 år ”på bagen” og skulle gerne blive meget, meget ældre. DERFOR kom nu op af hullerne og meld dig som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Det er vigtigt, og ikke så svært.
Bladredaktionen efterlyser billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er ikke noget krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og bladet skal være oplevelser fra klubture. Kom med jeres indlæg. Desto flere som skriver jo mere varieret og interessant bliver bladet. Og det er jo ikke noget besvær at sætte et par ord sammen og sende dem til redaktøren.
Og så er der lige det med fangstrapporterne. Send dem til os pr. mail eller læg dem på hjemmesiden direkte.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og for den indsats som hver især har ydet for at få tingene til at gå op i en højere enhed.
Tak for opmærksomheden

Tilbage til indhold