Gå til indhold

2024

Generalforsamlinger
Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamling onsdag den 15. maj 2024
Formandens beretning for 2023
Jeg kan ikke andet end at begynde denne beretning med at mindes vores mangeårige medlem Henning Jensen, bedre kendt som Henning Blik, som afgik ved døden den 9. december 2023. Henning var for os i Neptun en værdsat og respekteret ven, som med sin ligefremhed, sit lune, gode humør, engagement og stædige optimisme ofte var midtpunkt i klubben og på vores mange fisketure. Han var kendt af alle i Neptun. Vi kunne altid regne med at han var blandt de første som meldte sig til klubturene, om det så var på Sundet efter torsk, makrel eller fladfisk eller klubturene til Sverige efter ørreder og laks. Klubben skylder også Henning tak for den store indsats, som han udførte for klubben som bådpasser i rigtig mange år. Ære være hans minde. Jeg vil bede jer mindes Henning Blik ved 1 minuts stilhed.
Jeg beklager at denne generalforsamling har måttet udskydes helt til den 15. maj, men som det blev nævnt i indkaldelsen skyldes det udelukkende sygdom i bestyrelsen.
2023 har igen været et vanskeligt år for klubben. Dels var der i længere perioder sygdom i bestyrelsen, men mere karakteristisk var der væsentlig færre deltagere i de ture som klubben arrangerede sidste år. Begrænsningerne i torskefiskeriet medførte naturligt nok en stærkt formindsket interesse for vores torsketure på Sundet men også for de andre ture, var tilmeldingen skuffende. Vi havde den 15. april en kysttur til Isefjorden ledet af Jan Wolf, en Put &Take tur den 21. maj til Lynge, sommerturen med Fyrholm efter torsk og fladfisk den 19. juni, en makreltur med Skjold den 19. august og en fladfisketur den 23. september som dog blev annulleret på grund af svigtende tilmelding. En gruppe var afsted til Vänern efter gedder i april, og en tur til Harasjömåla efter ørreder i begyndelsen maj og turen til Lagan efter laks i september/oktober blev også gennemført med god fangst men med for få deltagere.
Den dalende tilslutning til turene er som sagt meget bekymrende og vi kan ikke længere forsvare at booke både lang tid i forvejen. Turene vil fremover først blive fastlagt efter en forespørgsel blandt medlemmerne om interessen for den pågældende tur. Klub­turene til Harasjömåla og Lagan bliver fastholdt.
Mange af vores medlemmer benytter sig af fiskeri fra Fiskeringens både på søerne, men vi har ikke mulighed for at registrere hvor mange det drejer sig om
Vi er selvfølgelig ikke den eneste klub som lider under forbuddet mod torskefiskeriet i Øresund. Der er en tydelig nedgang i antallet af lystfiskere og turbådenes situation er alvorlig. De fleste sejler ikke længere på hverdage og 10 lystfiskere på en båd med en kapacitet på over 30 er mere normen end undtagelsen. Jeg frygter at flere både må opgive i løbet af i år.
Vi har kun afholdt 1 bestyrelsesmøde i 2023. Kontakten mellem bestyrelsesmedlemmerne har hovedsageligt foregået telefonisk. Vi har gennemført 38 klubaftener, som er på linje med foregående år.
Økonomien er god med en kassebeholdning på ca. 60.000 kr. Under punkt 4 vil Leif gennemgå regnskabet for 2023 og budgettet for indeværende år. Kassererjobbet skulle egentlig være overtaget af Gerald Dehn-Jensen allerede efter sidste generalforsamling, men Gerald var sidste år igennem fleres store operationer så Leif måtte træde til igen. Det skal Leif have tak for. Gerald er dog nu frisk igen og hvis han bliver genvalgt i aften, er han klar til at tage over.
Vi var ved årsskiftet 57 medlemmer. Sammenlignet med 2022 må vi konstatere en beskeden nedgang på 2 medlemmer pr. 31. december. Desværre tyder meget dog på at vi i år må se frem til en noget større afgang, hvilket primært skyldes at der ikke længere må fiskes efter torsk i Øresund. Tendensen er den samme for stort set alle klubberne i Fiskeringen.
I april deltog Leif, Jacob og jeg i det ordinære Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. 10 ud af 15 klubber var til stede og de repræsenterede 958 ud af total 1207 klubmedlemmer. Knap halvdelen var medlemmer i Farum Lystfiskerforening. Sammenlignet med året før var antallet af klubber i Fiskeringen reduceret med 2 og klubbernes samlede antal medlemmer var reduceret med 141.
Formanden pointerede at flere og flere klubber havde det svært alene med at samle en bestyrelse og at Fiskeringen har måttet agere ”livredder” for døende bestyrelser. Som eksempel har Fiskeringens kasserer måtte indtræde som kasserer i nogle af klubberne. På ferskvandssiden har Fiskeringen ca. 33 både fordelt på 11 søer, 9 både er med benzinmotor. 5 af dem blev renoveret i 2022. Der blev meldt en del problemer med motorerne som er gamle og af forskellige fabrikater. Fiskeringen havde 12 saltvandsbåde fordelt på 9 havne. Dels var der nedsat aktivitet pga.begrænsningerne i torskefiskeriet og dels har man lidt under afsavnet af en saltvand­sinspektør. Bådene i Nivå, Roskilde, Møllekrogen og den ene af 2 både i Helsingør kom ikke i vandet i 2022. Drift af både og faciliteter gav samlet et underskud på knap 200.000 kr. Belægningen af husene var steget en del. Ved Lagan- og Mørrumhuset var der ikke nogen større vedligeholdesesarbejder. Oddenhuset fik ny tagbelægning og gulvene må udskiftes i 2023. Driften af husene gav et overskud på ca. 80.000 kr. Samlet set var resultatet tilfredsstillende med et overskud for 2022 på 218.000 kr.
Neptun havde med udgangen af 2022 1 Frederiksdaljolle i Bagsværd sø og 1 Kegnesbåd i Vedbæk Havn. Båden i Bagsværd er nyrenoveret og båden i Vedbæk vil formentlig blive flyttet til Rungsted. Bådene indgår i Fiskeringens bådfaciliteter og tilses og vedligeholdes af Fiskeringen. Vores el-motorer var udtjente og er blevet skrottet.
Det var som sagt min beretning for 2023 men der sker meget i disse år, ikke blot i Neptun men også i Fiskeringens regi, så jeg kan ikke her undlade at komme med nogle kommentarer til den seneste udvikling selvom det måske rettelig hører til i næste års beretning
Fiskeringen indkaldte i februar til et møde om Fiskeringens fremtid, men hvor det skulle have været et møde primært om økonomien blev det i stedet til et krisemøde da samtlige inspektører havde sagt op, nogle uden varsel, andre med nogle måneders varsel. Leif, Jacob og jeg deltog i mødet som blev afholdt den 21. februar. Både økonomien og pasning af både blev diskuteret. Det blev bl.a. foreslået at nedlægge Roskilde, Vellerup Vig, Tippen og Rungsted (hvilket dog senere blev omgjort) samt reducere Helsingør til kun 1 båd. Faciliteterne skal afpasses efter hvad økonomien kan bære. Det blev foreslået at samle flere både i én havn for at tilskynde til klubture med flere både og at indføre en brugerbetaling på 50 kr. Flere både i samme havn kan også reducere omkostningerne til servicering af motorerne, som må forudses at skulle lægges ud til professionelle og dermed aflaste inspektørerne. Hvis man kunne få nye motorer af samme type på alle ferskvandsbådene, ville det betyde væsentlige besparelser og en stor lettelse for inspektørerne.
Den 24. april deltog Jacob og jeg så i det ordinære Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. De væsentligste punkter som jeg vil nævne her, er følgende:
Resultatet for 2023 er et lille overskud.
Sammenlignes medlemstallet pr. 21/11/23 med 3/3/24 tyder det på en medlemstilbagegang på omkring 19 pct. eller 271 medlemmer.
Problemerne med inspektører er ikke løst.
Helsingør reduceres til 1 båd
Nivå bevarer 1 båd
Rungsted får 4 både
Vedbæk reduceres til 1 båd. Det bliver sikkert Neptuns båd, som forbliver i Vedbæk.
Tippen nedlægges
Lynæs bevarer 1 båd
Kulhuse bevarer 1 båd
Jylling Nordhavn etableres med 1 båd som passes af Egedal Fiskeklub
Møllekrogen bevares med 1 båd
Vellerup Vig nedlægges
Roskilde nedlægges
50 kr. brugerbetaling for alle både med motor
Klippeordningen ophører
Husene gav et lille overskud. Belægningsprocenten var i 2023 88 for Lagan, 46 for Mörrum og 64 for Odden, som i øvrigt har fået lang nyt gulv.
Bestyrelsens forslag om indmeldelsesgebyr i Fiskeringen blev nedstemt
Efter Repræsentantskabsmødet fik klubberne en henvendelse fra Fiskeringen, som havde fået et fordelagtigt tilbud fra Suzuki, og de opfordrede klubberne til at donere en motor til ferskvands­bådene. Neptun donerede én motor til en værdi af 8.000 kr. Der blev i alt doneret 6 motorer så alle ferskvandsbåde, hvor det er tilladt at benytte motor, nu er udstyret med nye ens motorer.
Vi blev for nyligt kontaktet af Kommunen som udbad sig et møde for at diskutere en eventuel overtagelse af et af vores lokaler. Den 29. april havde Ulf og jeg et møde med to repræsentanter fra kommunen som forklarede at de var på udkig efter et lokale til en e-sport forening som var blevet frataget et lokale i Virumhallen. Vi indikerede at vi om nødvendigt godt kunne afse vores værkstedslokale, men at det ville være som at fjerne Neptuns eksistensgrundlag hvis vores mødelokale blev taget fra os. Kommunen skal vælge mellem et af vores lokaler eller et lokale i Lyngby som de også har beset. De lovede at vende tilbage med en beslutning i den efterfølgende uge, men vi har ikke hørt fra dem endnu. Vi fik dog indtrykket af, at hvis valget faldt på et af vores lokaler ville det blive værkstedslokalet.
Det var så min 12 og sidste formandsberetning da jeg, som det fremgår af indkaldelsen, af helbredsmæssige grunde ikke genopstiller til bestyrelsen.
Jeg takker for opmærksomheden.
Tilbage til indhold