Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        VEDTÆGTER  
 
                                           Lystfiskerforeningen ”NEPTUN”
 
 
 

 
NAVN OG HJEMSTED
 
 
1.1              Foreningen er stiftet 20. november 1953, og dens navn er Lystfiskerforeningen ”NEPTUN”.
 
 
1.2             Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
 
 
FORMÅL OG VIRKE
 
 
2.1              Foreningen har til formål at fremme den sportslige udøvelse af lystfiskeriet, søge at skabe et godt kammeratligt forhold blandt dets udøvere, samt søge at skabe gode økonomiske betingelser for afholdelse af fisketure, konkurrencer og andre fællesarrangementer.
 
 
2.2              Foreningen, bør, ad enhver i offentlig omdømme farbar vej, medvirke til op­rettelse, retablering og vedligeholdelse af enhver mulighed for dyrkning af de fælles interesser, samt til bevaringen af den danske natur.
 
 
2.3              Foreningen kan, uden ændring i nærværende vedtægter, tilslutte sig enhver sammenslutning af lyst- og sportsfisker-organisationer, såfremt en general­for­samling taler derfor.
 
 
MEDLEMSFORHOLD
 
 
3.1                           Som medlem kan foreningen optage enhver, der vil medvirke til fremme af for­eningens formål og interesser.
 
 
3.2                           Juniorer, der ikke er fyldt 18 år, eller ikke fylder 18 år i optagelses–halvåret, kan optages som junior–medlemmer med forældremyndighedens skriftlige samtykke.
 
 
Bestyrelsen fastsætter minimumsalderen for optagelse af juniorer.
 
 
3.3              Juniorer under uddannelse, der har været medlemmer i mindst 1 år er beret­tiget til at fortsætte med juniorkontigent til ultimo fyldt 20 år. Med hensyn til rettigheder og ansvar ændres intet.
 
 
3.4              Passivt medlemskab kan opnås af personer, institutioner, firmaer o.lign., hvis formål alene er at støtte foreningen økonomisk eller praktisk.
 
 
Passive medlemmer fastsætter selv en kontigentydelse, der dog aldrig kan være mindre end 1/3 af det ordinære årskontingent for seniormedlemmer.
 
 
3.5                           I intet tilfælde er medlemskab effektivt før første kontingent er be­talt til foreningen.
 
 
3.6              Oppebærer et medlem folke- eller invalidepension, og forholdene i øvrigt taler herfor, kan bestyrelsen ned­sætte vedkommendes årskontingent med indtil halvdelen.   
 
 
3.7              Hvor forholdene taler herfor, kan den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem til livsvarigt kontingentfrit ÆRESMEDLEM.
 
 
3.8              Eventuelle æresmedlemmer er berettiget til at deltage i foreningens fælles­arrangementer mod erlæggelse af halvdelen af det pågældende arrange­ments almindelige deltagerpris.
 
 
3.9              Hvor særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen meddele et medlem HVILENDE medlemskab for een eller flere perioder, følgende for­eningens regnskabs- og kontingentperioder.
 
 
Hvilende medlemmer fritages for ordinære kontingentydelser, men svarer en ydelse på 1/10 af ordinært årskontingent for henholdsvis senior- og junior­medlemmer for hver periode, denne medlemsform ønskes praktiseret.
 
 
3.10                       Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen. Udmeldelse træder da i kraft med udgangen af den periode, for hvilken sidst erlagte kontingent er dækkende.
 
 
3.11            Modarbejder et medlem foreningens formål og interesser, ekskluderes ved­kommende med øjeblikkeligt varsel.
 
 
Ligeledes vil et medlem, der i tale og/eller virke provokerer mod andre med­lemmer, kunne ekskluderes af foreningen.
 
 
3.12            En foretaget eksklusionshandling skal altid forelægges førstkommende ordi­nære generalforsamling til endelig afgørelse. Den ekskluderede skal her efter eget ønske frit kunne fremlægge sine bevæggrunde for den til grundlag for eksklusionen foretagne handling.
 
  
 
3.13            Et på en ordinær generalforsamling ekskluderet medlem kan ikke på ny op­tages i foreningen uden en ny ordinær generalforsamlings accept.
 
 
Et medlem, der har været genstand for mere end een eksklusion, vil ikke siden kunne opnå medlemskab af foreningen.
 
 
GENERALFORSAMLINGEN
 
 
4.1              Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den alene kan give, ophæve eller ændre foreningens vedtægter.
 
 
4.2                           Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned med mindre udefra kommende omstændigheder forhindrer dette. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes så snart disse blokerende forhold ikke længere er til stede. Skriftlig indkaldelse, der skal indeholde dagsordensforslag, skal af bestyrelsen ud­sendes til hvert enkelt medlem mindst 14 dage før den for general­for­sam­lingens afholdelse fastsatte dato. Indkaldelsen annonceres i Neptun Bladet og på foreningens hjemmeside – eventuelt også ved e-mail direkte til medlemmerne.
 
 
4.3                           For foreningens ordinære generalforsamling skal mindst følgende dagsorden være gældende:
 
 
         1. Valg af dirigent.
 
         2. Beretning (protokol).
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år.
 
4. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
 
         5. Fastsættelse af årskontingent for det kommende år:
 
a. for seniormedlemmer,
 
                                    b. for juniormedlemmer,
 
                                    c. for familiemedlemmer.
 
                       6. Behandling af indkomne forslag.
 
                       7. Valg af:
 
                  a. bestyrelsesmedlemmer,
 
                                   b. revisorer,
 
                                   c. suppleanter,
 
                                   d. medlemmer til evt. udvalg, arbejdsgrupper o. lign.
 
                       8. Eventuelt.
 
 
4.4                          Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære general­for­samling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før den varslede generalforsamlingsdato.
 
 
4.5                          Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder grundlag herfor, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt, og med motiveret dagsorden, fremsætter krav herom.
 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter de i stk. 4.2 an­givne regler, og den ekstraordinære generalforsamling skal, såfremt den er affødt af et medlemskrav, være afholdt senest een måned efter kravets frem­sættelse.
 
 
4.6                          På en ekstraordinær generalforsamling kan alene de ekstraordinært betingede sager behandles, og mindst 2/3 af de på indkaldelseskravet medundertegnede medlemmer skal være til stede, forinden den ekstra­ordinære general­for­sam­ling kan påberåbe sig myndighed.
 
 
4.7                          Stemmeret har altid kun medlemmer med gyldig kontingentkvittering. Er et medlem forhindret i at møde personligt, kan dette lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen befuldmægtiget kan dog frem­møde med mere end een fuldmagt. En skriftlig fuldmagt skal godkendes af dirigenten, og i øvrigt opbevares sammen med protokollen.
 
 
4.8                          Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning og afgøres ved almin­delig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal dog bringes i anvendelse, så­fremt blot eet medlem fremsætter krav herom.
 
 
4.9                           Enhver generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
 
 
Dirigenten leder i enhver henseende generalforsamlingen, og træffer i tvivls­tilfælde den endelige afgørelse, når ikke direkte krav om afstemning fore­ligger.
 
 
4.10            Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje kontingentet tilsvarende, hvis den eller de sammen­slut­ninger m.v., som foreningen er tilknyttet, forhøjer deres kontingent.
 
 
KONTIGENT OG INDSKUD
 
 
5.1                           Ordinært årskontingent fastsættes på grundlag af et af bestyrelsen foretaget skøn over udgifterne for det kommende regnskabsår, forud for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 
 
Ordinært årskontingent for juniormedlemmer fastsættes separat.
 
 
5.2                           Kontingentet indbetales helårlig forud på den af foreningens kasserer til enhver tid anviste måde - direkte eller via Fiskeringen - og det påhviler hvert enkelt medlem selv at drage omsorg for kontingentets rettidige indbetaling.
 
 
5.3                           Et medlem, der er i kontingentrestance udover een måned, fortaber sin ret til deltagelse i foreningens arrangementer, såvel som retten til at afgive sin stem­me i foreningsanliggender indtil gyldig kontingentkvittering foreligger. I tvivls­tilfælde er poststemplets dato afgørende.
 
 
5.4                           Er et medlem i kontingentrestance udsender foreningen og/eller Fiskeringen en rykker­skrivelse til betaling inden otte dage fra mod­tagelsen. Sker betaling ikke, slettes vedkom­mende af foreningens medlemsliste. Hvis et medlem, som således har været slettet af medlemslisten, ønsker fornyet medlemskab, så betragtes vedkom­mende i enhver henseende som nyt medlem.
 
 
5.5                           Reglerne for familie-medlemskab følger Fiskeringens regler for familie­­med­lemskab.
 
 
REGNSKABSFORHOLD
 
 
6.1                          Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
 
6.2                          Foreningens regnskab føres i eet og alt af kassereren og skal alene revideres af de på generalforsamlingen udpegede revisorer.
 
 
6.3                          Kassererens kontante kassebehandling bør på intet tidspunkt overstige kr. 1.000. Foreningens øvrige midler skal henstå på bank og/eller girokonto.
 
 
6.4                          Formanden og kassereren er de eneste der kan foretage økonomiske dispositioner på foreningens vegne. På foreningens GIRO- og bankkonti kan formanden og kassereren hver for sig disponere. Kassereren fører løbende regnskab og giver på hvert bestyrelsesmøde en status.
 
 
6.5                          Foreningens midler, må udover rimelige administrationsudgifter alene anven­des til indkøb og/eller investeringer, der i forvejen er vedtaget på en general­forsamling, eller til sådanne formål, der direkte er affødt af foreningens for­måls­paragraf.
 
 
BESTYRELSE
 
 
7.1                          Foreningens bestyrelse består af minimum fem medlemmer, samt juniorernes leder, der altid er ekstraordinært medlem. Herudover kan de to bestyrelses­sup­pleanter, de to revisorer og redaktøren af foreningens blad deltage i be­styrelsesmøderne uden stemmeret.
 
 
7.2                          Alle valg er gældende for to år ad gangen. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Øvrige medlemmer, der vælges til foreningens tillids­poster afgår ligeledes efter tur med halvdelen hvert år.
 
 
Genvalg kan finde sted
 
 
7.3                          Juniorernes leder, der kun har direkte stemmeret i de sager, der har tilknytning til juniorafdelingen og dennes arbejde, vælges af juniormedlemmerne, men kan være et seniormedlem.
 
 
7.4                          Ingen, der har mindre end eet års medlemsanciennitet, kan beklæde nogen post i bestyrelsen, i tilknytning hertil, eller vælges til nogen anden tillidspost i foreningen.
 
 
7.5                          Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og turarrangør, og fastsætter selv sin forretningsorden, idet dog følgende altid skal iagttages:
 
 
a.  Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
 
 
b.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller i dennes fravær næstformanden, samt mindst to andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
 
c.   Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at forlange et eventuelt sær­standpunkt optaget i forhandlingsprotokollen.
 
 
d.  I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næst­formandens, stemme udslaggivende.
 
 
7.6                          Bestyrelsens ordinære medlemmer har mødepligt ved alle bestyrelsens møder. Undlader et bestyrelsesmedlem uden rimelig acceptabel grund at deltage i flere på hinanden følgende møder, eller skyldes udeblivelsen klart manglende interesse for foreningens trivsel, udelukkes vedkommende af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i dennes sted.
 
 
EMNEFORDELING
 
 
8.1                          Formanden leder alle møder og tegner i øvrigt foreningen overfor tredjemand. I formandens fravær varetages dennes interesser af næstformanden.
 
 
8.2                          Kassereren fører hele foreningens regnskab, og skal ved hvert Bestyrelses­møde fremlægge en regnskabsoversigt, der tilføres protokollen. Kassereren drager omsorg for, at regnskabet i revideret stand kan forelægges medlem­merne til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 
 
8.3                          Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, hvori referat af hvert møde, nogen på foreningens vegne måtte deltage i, skal være at finde. Sekretæren er i øvrigt formanden behjælpelig i enhver henseende.
 
 
8.4                          Et bestyrelsesmedlem er turarrangør og samarbejder alle forslag til fisketure, konkurrencer og fællesarrangementer. Turarrangøren fører samtidig regnskab med sådanne fangster, der tilmeldes evt. pokalkonkurrencer o.lign.
 
 
8.5                          Revisorerne skal mindst een gang årligt kritisk revidere foreningens regnskab, og er til enhver tid berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisorerne er pligtige til uopholdeligt at meddele bestyrelsen enhver fejl og/eller mislig­holdelse, der måtte konstateres i regnskabet.
 
 
GENERELT
 
 
9.1             På alle af foreningen arrangerede fællesture m.v. skal af bestyrelsen være udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens medlemmer med mere end eet års medlemsanciennitet. Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom turlederen er pligtig at påse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler vedrørende det pågældende arrangement tilgodeses og overholdes.
 
 
Overtrædelser, misligholdelser eller vægringer overfor turlederens disposi­tioner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen.
 
 
9.2                          Ønske om deltagelse i foreningens fællesture m.m. er økonomisk bindende, såfremt afmelding ikke har fundet sted senest på den af turlederen fastsatte dato. Dog er akutte sygdomstilfælde og dermed beslægtede forhold altid at betragte som rettidig afmelding.
 
 
9.3                          Hvor intet andet direkte bekendtgøres overfor foreningen juniormedlemmer, har disse i eet og alt samme rettigheder og forpligtelser som foreningens senior­medlemmer.
 
 
9.4                          Intet medlem af foreningen kan på noget tidspunkt eller på nogen måde uden skriftlig fuldmagt fra bestyrelsen forpligtige foreningen overfor tredjemand.
 
 
OPHÆVELSE
 
 
10.1             Bliver foreningens medlemstal til nogen tid mindre end ti, og mindst 2/3 af disse fremsætter ønske herom, kan foreningen opløses.
 
 
10.2                           Foreningens opløsning skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte, lovlige stemmer ved to på hinanden med mindst een måneds mellemrum følgende generalforsamlinger.
 
 
10.3                           Ophæves foreningen, skal evt. tilbageværende kontante midler, efter dækning af samtlige kreditorers krav, ubeskåret tilfalde en udsætningssammenslutning.
 
 
VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN
 
 
11.1                           Nærværende vedtægter er forelagt foreningens medlemmer og vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj 2022.
 
 
11.2                           Nærværende vedtægter træder i kraft med øjeblikkeligt varsel, og erstatter i en­hver henseende foreningens tidligere lovkompleks.
 
 
11.3                           Ændringer og/eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan alene foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte lovlige stemmer taler herfor.
 
 
 
Vedtægter ændret på generalforsamlingen 10. maj 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print Vedtægter her.
Hent vedtægter på PDF her.

Tilbage til indhold