Gå til indhold

2019

Generalforsamlinger
                                                      LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
Referat af den Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 22. januar 2020 klokken 19:30

Der var i alt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og meddelte samtidigt, at bestyrelses- medlemmet Michael Bo Munck havde lovligt forfald.
På bestyrelsens vegne indstillede han Bjørn Lund Hansen til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Bjørn Lund Hansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings¬dygtig i henhold til foreningens vedtægter.
3. Formandens beretning.

Henning måtte indlede med at gøre opmærksom på, at vi i januar 2019 mistede Bent Roark efter længere tids sygdom. Han blev 82 år.
Den 30. april 2019 afgik Frank Lynge Larsens ved døden. Han blev 80 år i maj 2018, hvilket blev fejret i Fiskeringens hus i Mörrum på en klubtur til Harasjömåla. Han døde efter kort tids sygdom.  Han var medlem af bestyrelsen og havde virket som redaktør af Neptun Bladet i en lang årrække. Se mere om Frank i Neptun Bladet 2/2019.
Henning bad forsamlingen mindes Bent og Frank med 1 minuts stilhed.
Herefter gennemgik formanden de vigtigste begivenheder og aktiviteter i 2019, herunder antal bestyrelses¬møder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen m.v.
Neptun Bladet udkom med to numre i 2019. Henning opfordrede igen indtrængende medlemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få mere variation i indholdet. Bestyrelsen har spurgt, om medlemmerne ville have bladet elektronisk, hvilket ville give besparelser til bl.a. porto. Det har ikke givet den store tilslutning, så bestyrelsen har konstateret, at flertallet af medlemmer foretrækker at få bladet i trykt form.
Hjemmesiden har fungeret godt, og Michael har scannet alle tidligere årgange af Neptun Bladet, så de kan læses der. Der har været problemer med tilmelding til ture fra hjemmesiden, men det er nu løst.
Vi havde i 2019 arrangeret 8 klubture: 5 ture på Sundet med turbåde, 1 tur til Harasjömåla, 1 tur til Lagan og en kysttur til Strandmøllekroen. Turene til Sverige har været gode i 2019 med god fangst.
    Vores stjerneture fortsatte i 2019 med præmie til den størst fangede fisk. Formanden rettede en tak til vore sponsorer for præmierne til disse ture.
En sej gruppe af medlemmer var som vanligt i januar på kystfiskeri på Bornholm. Nogle medlemmer har med succes foretaget en-dags ture til Lagan.
Nærum Fiskeklub har været inviteret med på bådturene, men desværre uden større respons.
Der har ikke været stor tilslutning til alle bådturene, hvilket har medført, at medlemmerne har måttet invitere gæster med. De fleste ture hviler økonomisk i sig selv, men til enkelte giver klubben tilskud.
Turene i 2020 er endnu ikke fastlagt, da Henrik ikke kan fortsætte som turleder.
Kvoterne for torsk er igen ændret. I februar og marts 2020 må der kun hjemtages 2 torsk pr. person, så i de måneder vil Neptun ikke arrangere klubture på Sundet.
Præmier til stjerneturene er gerne sponsoreret af enten Forst og Jagthuset i Lyngby eller Sport Dres på Frederikssundsvej.
Ud over klubture har der igen været en super julefrokost, som Ulf har stået for. Der har været 36 almindelige klubaftener, hvor antallet af medlemmer svinger mellem 8 og 12. Flere opfordres til at give møde.

Formanden kommenterede to møder i Fiskeringen.
I april måned drejede mødet sig især om økonomi og erfaring med motorer på havbådene. Oktober mødet omhandlede især den fremtidige økonomi.
Det forhold, at havbådene har fået fastmonteret motor, har betydet, at booking er steget meget betydeligt, men det har så også medført forøgede udgifter til drift og vedligeholdelse. 2 nye både med motor blev erhvervet med et tilskud på kr. 120.000,- fra Nordea-fonden.
Det blev oplyst, at der i Fiskeringens medlemsklubber er i alt 1.435 medlemmer i 2019, hvilket var en stigning på 102 i forhold til året før.
Neptun har 1 båd i Vedbæk og 1 i Bagsværd Sø som begge indgår i Fiskeringens bådfaciliteter og tilses og vedligeholdes af Fiskeringen.
Neptun har 2 2-takts-motorer og 2 el-motorer med tilbehør. De 2 benzin-motorer vil blive afhændet, da der ikke længere er behov for dem.

    Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside: www.lystfiskerforeningen-neptun.dk

4. Leif Djurhuus oplyste, at Neptun med udgangen af 2019 havde 71 medlemmer. Han gennemgik derefter det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslaget for 2020. Begge blev enstemmigt vedtaget.
5. Kontingent for 2020 for seniorer, juniorer og familiemedlemmer forbliver uændret.

6. Bestyrelsen havde modtaget et forslag til behandling på general-forsamlingen.
Det kom fra Dirch, som efterlyste kurser om sikkerhed på turbådene på Øresund. Han begrundede sit forslag. Forslaget gav anledning til kommentarer. Henning og flere andre gjorde opmærksom på, at ansvaret for sikkerheden ombord var hos skipper og besætningen. Det kan vi ikke blande os i. Andre bemærkede, at bådene er forskellige, hvorfor placering af redningsveste og andet sikkerhedsudstyr ligeledes er forskelligt. Forslaget blev ikke behandlet yderligere.

7. Henrik Klentz har meddelt, at han af tids- og arbejdsmæssige grunde er nødsaget til at udtræde af bestyrelsen. Frank Lynge Larsen er som nævnt tidligere afgået ved døden.
Henning kunne med glæde meddele, at 2 nye medlemmer havde meldt sig som kandidater til bestyrelsen. Det er Jørn Qvist og Niels Kjærgaard, som begge var indmeldt i 2019.
Der kom ikke andre forslag. Henning foreslog, at Niels noteres som suppleant, da han ikke har været indmeldt i foreningen i et år, som vedtægterne foreskriver. De blev begge valgt med bifald.
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af
Henning Loesch, Leif Djurhuus, Michael Bo Munch, og Jørn Qvist.
Dan Ekman og Andreas Shäffer Andkilde havde meddelt, at de var villige til at modtage genvalg. Niels Kjærgaard blev indvalgt som første-suppleant. Som suppleanter er således valgt: Niels Kjærgaard, Dan Ekman og Andreas Schäffer Andkilde.
Henrik Mortensen og Leif Holmskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Leif Djurhuus blev valgt som medlemsrepræsentant til Fiskeringen.

8. Næste ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 20. januar 2021 klokken 19:30.

9. Eventuelt.
Bjørn redegjorde for diverse nyt fra Fiskeringen om både, husene og om edb mm.

Herefter benyttede formanden lejligheden til at takke Henrik Klentz for hans virke i bestyrelsen gennem 10 år og hans arbejde med at arrangere klubture. Henning overrakte ham en vin-gave.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling.Konstituering:
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Henning Loesch, formand,
Jørn Qvist, næstformand,
Leif Djurhuus, kasserer,
Michael Bo Munck, Facebook- og webansvarlig og
Niels Kjærgaard (1. suppleant), bladredaktør.


Referent: Bjørn Lund Hansen

Tilbage til indhold