Gå til indhold

2021

Generalforsamlinger
Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamling tirsdag den 10. maj 2022
Formandens beretning for 2020 og 2021
Jeg kan ikke andet end at begynde denne beretning med at konstatere at udefra kommende begivenheder over de sidste 2 år har haft en voldsom påvirkning af klubbens aktiviteter. Jeg tænker selvfølgelig først og fremmest på Corona pandemien som i flere omgange næsten lukkede samfundet ned og for vores klub gjorde det umuligt at gennemføre mange fisketure og klubaftener. Og, så vidt jeg ved, for første gang medførte at vi måtte springe en generalforsamling over. Denne beretning dækker derfor formandens beretning for både 2020 og 2021. Men det ser nu heldigvis ud til at det normale liv er tilbage og efter at have slikket sårene må vi se at komme op på hesten igen.
I 2020 og 2021 blev der afholdt henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmøder, hvor de sædvanlige emner som Økonomi, Klubture, Hjemmeside og Fiskeringen har været de mest aktuelle emner. Herudover har der være jævnlig telefonisk kontakt mellem bestyrelsens medlemmer specielt i de perioder, hvor der var forsamlingsforbud.
Økonomien er god. Under punkt 4 vil Leif gennemgå regnskabet for 2020 og 2021 og budgettet for indeværende år. Jeg vil dog allerede her nævne at Leif har godt styr på pengene og han varetager også diverse indrapporteringer til Kommunen.
Vi var ved årsskiftet 68 medlemmer af Neptun, hvilket dækker over en pæn tilgang i 2020, som var klart affødt af Corona pandemien og en lidt større end normal afgang i 2021, som for det meste var de samme medlemmer som meldte sig ind året tidligere. Sammenlignet med 2019 må vi konstatere en nedgang på 3 medlemmer pr. 31. december, hvilket er på linje med foregående år. Men da det kom til fornyelse af medlemskabet i januar måned sprang mange fra, formentlig mest på grund af restriktionerne på torskefiskeriet, og i dag må vi konstatere at medlems­tallet er faldet til 55.
I 2020 udkom Neptun bladet med 3 numre og i 2021 med 2 numre. Når aktiviteterne er sparsomme er der ikke nok at skrive om. Ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og hos Forst og Jagthuset i Lyngby og vi sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Men vi må også have nogle flere indlæg fra medlemmerne om deres oplevelser på ture som ikke nødvendigvis er arrangeret af klubben. Da portoen er en væsentlig udgiftspost har vi ved flere lejligheder opfordret medlemmerne til at få tilsendt bladet elektronisk og det bliver jeg nødt til at gentage her. Der er kun ganske få som har meldt sig, hvilket tyder på at langt de fleste foretrækker at få det trykte blad i hånden. Det respekterer vi selvsagt men på sigt bliver det nok nødvendigt at inddrage det trykte blad af økonomiske og arbejdsmæssige grunde men mest fordi kun ganske få medlemmer bidrager med artikler til bladet. I de sidste 2 år har vi kun modtaget artikler fra 4 medlemmer ud over dem, som jeg selv har skrevet. Hvis medlemmerne vil have Neptun bladet må de også komme med indlæg til det. Vi vil forsøge at udkomme med 3 blade i 2022.
Vor hjemmeside har på det seneste lidt under 2 forhold. Dels understøttes den platform vor hjemmeside er bygget over ikke længere og det har derfor været nødvendigt at indkøbe et andet system. Derfor er hjemmesiden ikke fuldt opdateret. Installeringen af den nye platform kræver en større indsats men er blevet forsinket dels på grund af arbejdspres og dels på grund af en periode med sygdom. Vi håber at få styr på den nye hjemmeside indenfor en overskuelig fremtid.

Som sagt har klubarrangementerne været præget af aflysninger pga Corona pandemien. I 2020 blev det kun til 3 ture på Sundet og 1 tur til Lagan. Den planlagte tur til Harasjömåla blev også aflyst. I 2021 blev det til 3 ture på Sundet, 1 kysttur ved Strandmøllekroen, 1 tur til Harasjömåla, 1 tur til Lagan og en klubaften hos Bjarne og Pernille i Forst og Jagthuset med mange fordelagtige køb. Turen til Harasjömåla slog alle rekorder: 5 mand, 29 ørreder på tilsammen 83,1 kg.
Igen sidste år var der en sej lille gruppe på Bornholm i januar måned for at fange havørreder fra kysten. Og også nogle medlemmer som med succes lavede ekstra ture Lagan. Dette års tur i maj til Harasjömåla er på skinner og en tur til Lagan bliver sandsynligvis også gennemført.
Det har været med nogen usikkerhed at bestyrelsen har arbejdet på at fastlægge fisketure i 2022. Begrænsningerne for hvor mange torsk man må hjemtage gør at der må tænkes kreativt og vi har da også været i kontakt med mange turbåde for at få en pejling på hvad de kan tilbyde og hvad andre klubber gør. Vi kan gå efter andre arter end torsk i Sundet (fladfisk, makrel, sild, hornfisk m.m.), søge ud i Kattegat eller gå efter Put and Take. I Kattegat er der områder uden torske begrænsninger. Vi havde en tur efter torsk i februar med Skjold fra Gilleleje, men det var ingen succes. Hvor vi var, var der i hvert fald ingen fisk. Kystfiskeri er også en mulighed. Flere klubber har kombineret torsk med andre arter og det forsøger vi også i år. Vi håber at medlemmerne vil bakke op om disse arrangementer. Nye forslag skal være meget velkomne. Vi vil også fortsætte med de såkaldte Stjerneture, hvor der er præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikkerne Forst og Jagthuset i Lyngby og Sport Dres på Frederikssundsvej.
I oktober 2020 deltog Leif og jeg i ordinært Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. Det var et stormfuldt møde hvor der var stærk kritik af regnskabet som igen, igen viste underskud. Udgifterne til reparation og vedligehold af motorerne var helt ude af kontrol og meget imod bestyrelsens vilje gennemførte repræsentantskabet brugerbetaling fra første bookning af både med motor. Bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse fra 475 kr. til 625 kr. blev også nedstemt. Man blev ikke færdig med regnskab og budget og et nyt møde blev berammet til 11. november. Ved det møde fremlagde bestyrelsen, med trusler om at trække sig, et kompromis omkring brugerbetaling. Efter lange diskussioner blev kompromis forslaget vedtaget så der fremover betales et vedligeholdelses­gebyr efter 5 bookninger af både med motor. Og kontingentet blev fastholdt på 475 kr.
I oktober 2021 deltog Leif og Niels Kjærgaard i ordinært Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. I modsætning til året før var det et roligt møde uden store diskussioner. Det forelagte regnskab og budgettet blev godkendt. Regnskabspraksis blev ændret mht periodisering således at alle betalinger optages i det år de bliver modtaget og kontingentopkrævningen flyttet fra december til januar måned. Farum har påtaget sig pasning af ferskvandsbådene mens pasning af saltvandsbådene stadig giver problemer. Brugerbetalingen har haft stor gavnlig effekt på at bådene er langt lettere at booke. Økonomisk er effekten begrænset. 3 bestyrelsesmedlemmer stillede ikke op til genvalg og 3 andre trådte ind i stedet.
For 3 uger siden deltog Leif og jeg i det udsatte ordinære Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. Det var et roligt møde. Regnskabet viste et mindre underskud men er stadig påvirket af den ændrede regnskabspraksis. Husene har samlet givet et overskud og omkostningerne til administration og drift af både er faldet meget. Justeret for den ændrede regnskabspraksis har regnskabet formentlig givet et mindre overskud både i 2020 og 2021. Budgettet for 2022 viser et overskud på 74.000 kr. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger. Og kontingentet forbliver uændret. Men det er ikke blot Neptun som har set en medlemsafgang. Alle klubber er gået tilbage og Fiskeringen har samlet set en medlemsnedgang på ca. 250 medlemmer. Når det er sagt står Fiskeringen også overfor andre alvorlige udfordringer. Der mangler nogen til at tage sig af hjemmesiden og den daglige administration og der mangler inspektører til at servicere saltvandsbådene. Flere både er ikke kommet i vandet på grund af manglende service. Situationen er alvorlig og der skal findes en hurtig løsning. Under punktet Eventuelt gik diskussionen livligt med forslag lige fra at lukke helt eller delvis for saltvandsbåde til at udbyde service funktionen til et privat firma eller overlade bådenes vedligehold til de enkelte klubber. Bestyrelsen er åben for alle forslag men en beslutning må tages nu. Der er derfor indkaldt til et stort fællesmøde i Farum i morgen den 11. maj.
Neptun har 1 båd i Bagsværd sø og 1 båd i Vedbæk Havn. De indgår i Fiskeringens bådfaciliteter og tilses og vedligeholdes af Fiskeringen.
Vor 10 HK motor er blevet solgt og den lille er kasseret. Herefter har klubben 2 el-motorer med diverse tilbehør
Vi kommer under punkt 7 til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter men jeg vil allerede her rette en kraftig opfordring til at flere melder sig til bestyrelsen. Leif har meddelt at han ikke stiller op til genvalg næste år og for mit eget vedkommende presser alderen og min fysiske formåen også. Jeg kan ikke blive ved meget længere. Jeg er klubbens ældste medlem og har været medlem af bestyrelsen i 16 år hvoraf de 11 år som formand så det er på tide at også jeg bliver afløst. Det skulle nødigt gå for os som for DR’s fiskeklub som for nogle år siden opløste sig selv fordi de ikke længere var i stand til at samle en bestyrelse blandt dens 45 medlemmer. Bestyrelsesarbejdet er ikke nogen videnskab og tager ikke uforholds­mæssig megen tid, men nogen skal der være til at stå i spidsen for klubben. Og jo flere i bestyrelsen desto færre opgaver er der til hver.
Som nævnt tidligere efterlyser vi billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er ikke noget krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og bladet skal være oplevelser fra klubture. Kom med jeres indlæg. Og det er jo ikke noget besvær at sætte et par ord sammen og sende dem til redaktøren eller til mig. Nogle tager jo på en kysttur alene eller sammen med venner og andre tager børnene med til Put and Take søer. Lad os få et par ord om sådanne ture.
Og så er der lige det med fangstrapporterne. Send dem til os pr. mail eller læg dem på hjemmesiden direkte. Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og for den indsats som hver især har ydet.
Tak for opmærksomheden.
Tilbage til indhold