Gå til indhold

2017

Generalforsamlinger
              Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamling onsdag den 18. januar 2017
                                                         Formandens beretning for 2016
Der blev i 2016 afholdt 5 bestyrelsesmøder. Mange emner har været oppe at vende eksempelvis Økonomi, Klubture, Andre Aktiviteter, Hjemmesiden, Sponsorer, Fiskeringen, Promotion, Fagblade og meget mere. Jeg vil vende tilbage til flere af disse punkter senere.
Økonomien er god med en kassebeholdning på cirka 33.000 kr. Leif vil senere under punkt 4 gennemgå regnskabet og budgettet for indeværende år. Han har godt styr på pengene og varetager også diverse rapporteringer til Kommunen. Tak for det.
Vi er i dag 70 medlemmer af Neptun, hvilket er en tilbagegang på 4 i forhold til 2015. Det drejer sig om en enkelt udmeldelse af et familiemedlemskab.
I 2016 er Neptun bladet udkommet med tre numre. Vi synes selv at bladet præsenterer sig godt og ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Bladet bliver fortsat trykt hos Toptryk Grafisk i Gråsten hvor vi har fået en udsøgt service og en meget rimelig pris. Det er vor hensigt at fortsætte med 3 numre om året men jeg vil dog kraftigt opfordre medlemmerne til at sende os nogle indlæg til bladet – det være sig om fisketure eller andre relaterede oplevelser. Vi vil gerne have lidt mere variation i indholdet. Og så er der det evigt tilbagevende spørgsmål: Vil I have tilsendt bladet pr. post eller foretrækker I at få det tilsendt elektronisk? Porto er jo en stor post på budgettet så lad Leif vide såfremt I kan nøjes med den elektroniske version. Tak til Frank for hans indsats med at få bladet op at stå.
Vor hjemmeside har teknisk set fungeret godt. Og det er på hjemmesiden at man skal holde sig orienteret om de seneste tiltag i klubben. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret og hører gerne såfremt nogen har forslag til forbedringer. Det skal dog nævnes at vi lige nu er lidt bagefter da Michael har ligget i flytterod og ikke har haft lejlighed til at opdatere den på det seneste. Hjemmesiden besøges i gennemsnit 54 gange om dagen og er et vigtigt middel til at holde kontakten med medlemmerne og sprede viden om klubben. Jeg opfordrer alle vore medlemmer til at følge med på hjemmesiden. Det er her der er oplysninger at hente om klubbens aktiviteter. Som noget nyt er Michael gået i gang med at overføre alle udgivelser af Neptun Bladet til hjemmesiden. Indtil nu er han nået til årgang 1996. Vi skylder Michael tak for hans store arbejde med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden.
Vi har arrangeret 9 klubture i 2016 – 7 ture på Sundet med turbåde, 1 tur til Harasjömåla og 1 tur til Lagan. Og så var en sej lille gruppe på Bornholm i januar måned for at fange havørreder fra kysten. Vi har også i 2016 haft et samarbejde med Nærum Fiskeklub som har været inviteret med på vore bådture. Det har fungeret godt og er med til at holde deltagerantallet på disse ture nogenlunde stabilt mellem 12 og 15. I snit har Nærum stillet med 2-3 mand. Bådturene har været godt besøgt. Begge ture til Sverige var fully booked med henholdsvis 10 og 8 deltagere. Der var god fangst til alle på turen til Harasjömåla mens udbyttet af turen til Lagan var skuffende. Økonomisk set hviler de fleste ture i sig selv men for enkelte ture giver klubben et tilskud. Det gælder især fladfisketurene hvor klubben betaler for børsteorm.
Vi har været lidt tilbageholdende med planlægningen af bådturene i efteråret 2017. Sagen er den at regeringen har indført en kvoteordning for lystfiskeriet efter torsk idet man nu fra april til januar kun må hjemtage 5 torsk pr. dag og i februar og marts kun 3 torsk. Vi vil gerne høre hvordan vore medlemmer ser på disse restriktioner før vi reserverer pladser på turbådene.
Vi agter at fortsætte med at 2 af klubturene på Sundet, nemlig nytårsturen og en fladfisketur, vil være såkaldte Stjerneture, hvor der er præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikkerne Forst og Jagthuset i Lyngby, Sport Dres på Frederikssundvej og Jagt og Fiskerimagasinet på Nørre Voldgade. I øvrigt skal I fortsat tilmelde jer klubbens fisketure via hjemmesiden eller med en e-mail til turlederen og ikke telefonisk. I begge tilfælde vil I få en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen. Tak til vore sponsorer og tak til Henrik for sin indsats med at arrangere turene.
Ud over klubturene har der været arrangeret undervisning af fiskeri med Bombardo flod ved Jens Ryhl og en super julefrokost med Ulf som ankermand. Almindelige klubaftener som afholdes hver onsdag har vi haft 37 af med deltagelse af mellem 8 og 12 medlemmer. Vi ser jo gerne at nogle flere medlemmer tropper op disse aftener hvor vi hygger os og diskuterer oplevelser, nye fisketure og meget andet.
Vi har overvejet hvilke andre aktiviteter vi kan arrangere og forhåbentlig finder vi på noget nyt for det kommende år. Det kunne bl.a. være en bedre udnyttelse af den fine projektor som blev erhvervet i 2011. Jeg må opfordre vore medlemmer til at hjælpe til med forslag til nye aktiviteter.
Leif og jeg deltog i Fiskeringens Repræsentantskabsmøde den 20. april. Pr. 31. marts havde Fiskeringen 1.186 medlemmer fordelt på 15 fiskeklubber hvoraf kun de 12 klubber er åbne for tilmelding af nye medlemmer. Hertil kommer 2 firmaklubber.
Foruden ca. 40 både og 3 huse har Fiskeringen 3 samarbejdsklubber nemlig Fynske Lystfiskere, Aalestrup Lystfiskerforening i Himmerland og Helsingborgs Sportsfiske- og Fiskevårdsklubb.
Fiskeringens regnskab for 2015 blev et plus på 440 kr. efter afskrivninger på 51.000 kr. Husene gav et samlet underskud på 54.000 kr. hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til sidste år. Budgettet for 2017 viste i april måned et mindre overskud efter afskrivning og det blev vedtaget at holde kontingentet uændret for 2017.
I oktober deltog Leif og jeg i et orienteringsmøde i Fiskeringen. Mødet drejede sig om generel orientering om hvad der var sket siden Repræsentantskabsmødet i april.
Morten Søndergaard kommenterede forhold omkring aktiviteter og økonomi. Især omtalte han at lejekontrakterne for Bastrup Sø og Donse Dam udløb for 3 år siden og at det først for nyligt er lykkedes at få nye kontrakter for disse søer for de næste 5 år.
Lars Jønsson oplyste at man vil beskære omkostningerne mest muligt for at opbygge en reserve til delvis indfrielse af lånet i Odden huset ved omlægningen i 2018.
Preben Meyer gav en status over bådene og fremviste en statistik over udnyttelsen, hvilket gav anledning til en drøftelse af om nogle af faciliteterne skulle sløjfes. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at båd i Hornbæk, Vallensbæk, Præstø og Køge er blevet nedlagt. Bestyrelsen blev opfordret til at vurdere om det vil være formålstjenligt at inddrage flere både hvor udnyttelsesgraden er lav.
Bjørn Lund Hansen orienterede om husenes udnyttelse i 2016. Totalt set blev husene booket 61% af tiden med en udnyttelse af Lagan-huset på 64% og Mörrum- og Odden-huset med hver ca. 50%. Prisen for leje af husene vil i 2017 stige med 100 kr. pr. halv-uge. I 2017 vil Odden-huset og Lagan-huset være åbne fra 30. marts mens Mörrum-huset åbner allerede 23/3. Svensker-husene lukkes igen den 29. oktober mens Odden-huset holdes åbent til den 30. november. Mörrum-huset forventes inden åbning at få en ny sofa og et nyt og større køleskab.
Tommy fortalte om forskellige administrative og edb-mæssige forhold. Han oplyste endvidere at arbejdet med at udvikle time-booking til både og å-strækninger er forsinket.
Igen blev der trukket lod om forhåndsbooking af husene i 2017. Vi valgte Mörrum-huset fra 7. til 11. maj.
Fiskeringen afholder grejauktion onsdag den 1. marts i Nærums lokaler på Skovlyskolen.
I begyndelsen af december blev vi kontaktet af Preben Meyer fra Fiskeringen. Han oplyste at Bagsværd Kommune ikke længere vil tillade at bådene på Bagsværd Sø bliver hevet på land og heller ikke bare for at rengøres og derefter genudsat. Det fik Fiskeringen til at beslutte at fjerne 2 af de 4 både, nemlig vor Frederiksdal jolle og vor Ejvind jolle. Denne beslutning må siges at være ok set i lyset af booking statistikkerne. Problemet var dog at bådene for tiden ikke kan anvendes på andre af Fiskeringens pladser. De ville derfor gerne oplagre bådene for eventuelt senere at sætte dem i drift, men så måtte man nødvendigvis finde en løsning sammen med Neptun, som ejede begge både. Det er ikke muligt for Neptun at overtage bådene for selv at drive dem så derfor besluttede vi at forære Eivind jollen til Fiskeringen og sælge Frederiksdal jollen til Fisketur.dk, som efterfølgende forærede den til Fiskeringen. Begge både er nu for Fiskeringens regning oplagt et sted på Sjælland afventende ”bedre tider”.
Neptun har nu 1 båd i Bagsværd sø og 1 båd i Vedbæk Havn. Bådene i Bagsværd Sø tilses af Henning ”Blik” og han skal have tak for sin indsats med at tilse bådene. Vor Kegnæs båd i Vedbæk er én af to både som tilses af Nærum. Kegnæs båden står for en større overhaling og den vil blive taget op så snart vejret tillader det. Den skal renses og males, ruden udskiftes, fenderlisten skal repareres og formentlig skal der monteres en ny kølskinne. Der er også lavet en ny presenning til båden.
Vi har 2 to-takts motorer, 2 el-motorer, 2 downriggere med lodder, 1 batteri og 2 benzintanke som stilles til rådighed for klubbens medlem¬mer. Den lille 4 HK motor er ikke længere efterspurgt efter at to-takts motorer nu er bandlyst på søerne og vi overvejer at afhænde den til foråret. 10 HK motoren blev udskiftet i 2014 og er i god stand. Det er den store motor som er efterspurgt i forbindelse med benyttelsen af bådene i Vedbæk. Den har været udlejet 3 gange i 2016. Den store elmotor har været udlejet en enkelt gang i 2016. Jørgen O, som opbevarer og passer vore motorer skal have tak for sin indsats.
Og så lige en lille opsang til vore medlemmer. Det er nu absolut nødvendigt, at der tilføres bestyrelsen nye kræfter. De nuværende medlemmer har siddet i bestyrelsen i en årrække og vi skal have tilført ny inspiration og nye initiativer for at sikre klubben på sigt. Klubben har 63 år ”på bagen” og bliver ikke meget ældre hvis ikke der tilføres nye folk til bestyrelsen. DERFOR kom nu op af hullerne og meld dig som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Det er vigtigt, og er ikke så svært.
Bladredaktionen efterlyser billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er ikke noget krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og bladet skal være oplevelser fra klubture. Kom med jeres indlæg. Desto flere som skriver jo mere varieret og interessant bliver bladet. Og det er jo ikke noget besvær at sætte et par ord sammen og sende dem til redaktøren.
Og så er der lige det med fangstrapporterne. Send dem til os pr. mail eller læg dem på hjemmesiden direkte.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og for den indsats som hver især har ydet for at få tingene til at gå op i en højere enhed.
Tak for opmærksomheden

                                                 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
                                                 Referat af den Ordinære Generalforsamling
                                                  Onsdag den 18. januar 2017 klokken 19:30

Der var i alt 15 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Henrik Mortensen til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Henrik Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings¬dygtig i henhold til foreningens vedtægter.
3. Formanden aflagde sin beretning.

Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2016, herunder antal bestyrelses¬møder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen m.v.
Neptun Bladet udkom som planlagt med tre numre i 2016. Han opfordrede indtrængende medlemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få lidt mere variation i indholdet. Han berørte de stigende portoudgifter, og opfordrede de medlemmer som kan nøjes med at modtage bladet elektronisk, til at kontakte Leif Djurhuus.
Hjemmesiden har fungeret godt og Michael er i fuld gang med at scanne tidligere årgange af Neptun Bladet således at alle numre vil være tilgængelige der. Hjemmesiden besøgtes i 2016 i gennemsnit 54 gange om dagen, en stigning på ca. 20 fra sidste år, og han opfordrede alle medlemmer til at følge med på hjem¬me¬siden for at være opdateret på klubbens aktiviteter.
Vi har arrangeret 11 klubture i 2016 – 7 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur ved Strandmøllekroen, 1 fladfisketur fra Hundested, 1 tur til Harasjömåla og 1 tur til Lagan. Et samarbejde med Nærum Fiskeklub fungerer fint. Vore stjerneture fortsatte i 2016 med præmier til størst fangede fisk. Han rettede en tak til vore sponsorer for præmierne til disse ture. En sej gruppe af medlemmer var som vanligt i januar på kystfiskeri på Bornholm.
Der blev i april afholdt et kursus om fiskeri med Bombardo flod.
De nye kvoter på torskefiskeri har afholdt os fra forlods detailleret at tilrettelægge ture på Øresund. Det vil senere blive diskuteret på denne general¬forsamling.
Formanden kommenterede to møder i Fiskeringen.
Totalt blev husene booket i 61% af booking perioden.
Igen blev der trukket lod om forhåndsbooking af husene. Vi valgte Mørrum-huset fra 7. til 11. maj 2017.
Igen opfordrede han medlemmerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det er nødvendigt med nye kræfter i bestyrelsen for at få tilført ny inspiration og nye kræfter. Den nuværende bestyrelse har nu siddet i mange år.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside: www.lystfiskerforeningen-neptun.dk

4. Kassereren oplyste at Neptun med udgangen af 2016 havde 70 med-lemmer og han gennemgik derefter det reviderede regnskab og budget-forslaget for 2017. Begge blev enstemmigt vedtaget.
5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for alle tre kategorier. Det blev enstemmigt vedtaget.

6. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på general-forsamlingen.

7. Henning Loesch, Henrik Klentz, og Frank Lynge Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Dan Ekman blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Desuden blev  Andreas Shäffer Andkilde valgt som ny suppleant.
Henrik Mortensen og Leif Holmskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.
Leif Djurhuus blev valgt som medlemsrepræsentant til Fiskeringen.

8. Næste ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 24. januar 2018 klokken 19:30.

9. Eventuelt.
Pokaler for 2015:
    Saltvands pokalen: Jan B. Nielsen Makrel 0,8 kg
    Torske pokalen: Bent-Ole Hansen Torsk 4,0 kg.
    Fladfiskepanden: Bent Roark Rødspætte 0,75 kg.

Et diskussionsemne var de nye torskekvoter, som fremhævet af for-manden i sin beretning. De nye kvoter betyder at hver lystfisker kun må bringe 5 fisk i land. I februar og marts kun 3. Bestyrelsen havde drøftet om vi skulle nedskære antallet af torsketure. En diskussion på general-forsamlingen konkluderede dog at vi skal opretholde vores program. Hvis et medlem fanger flere torsk end kvoten tillader, så skal han dele med de andre fra klubben, som endnu ikke har udnyttet kvoten.

4 HK motoren afhændes da vi ikke kan bruge den mere på søerne.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Konstituering:
På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som sidste år: Henning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, kasserer, Frank Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør og Michael Bo Munck, Facebook- og webansvarlig.

Frank

Tilbage til indhold