Gå til indhold

2018

Generalforsamlinger
                                        Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamling onsdag den 24. januar 2018
                                                                     Formandens beretning for 2017
Der blev i 2017 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Mange emner har været oppe at vende eksempelvis Økonomi, Klubture, Andre Aktiviteter, Hjemmesiden, Sponsorer, Fiskeringen, Promotion, Fagblade og meget mere. Jeg vil vende tilbage til flere af disse punkter senere.
Økonomien er god med en kassebeholdning på cirka 38.000 kr. Leif vil senere under punkt 4 gennemgå regnskabet og budgettet for indeværende år. Han har godt styr på pengene og varetager også diverse rapporteringer til Kommunen. Tak for det.
Vi er i dag 71 medlemmer af Neptun, hvilket er en fremgang på 1 i forhold til 2016.
I 2017 er Neptun bladet udkommet med tre numre. Ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Bladet bliver fortsat trykt hos Toptryk i Gråsten hvor vi har fået en udsøgt service og en meget rimelig pris. Det er vor hensigt at fortsætte med 3 numre om året men jeg vil dog igen opfordre medlemmerne til at sende os nogle indlæg til bladet – det være sig om fisketure eller andre relaterede oplevelser. Vi vil gerne have lidt mere variation i indholdet. Og så er der det evigt tilbagevende spørgsmål: Vil I have tilsendt bladet pr. post eller foretrækker I at få det tilsendt elektronisk? Porto er jo en stor post på budgettet så lad Leif vide såfremt I kan nøjes med den elektroniske version. Til orientering er der i dag 15 medlemmer som får bladet tilsendt elektronisk. Det bør kunne gøres bedre. Tak til Frank for hans indsats med at få bladet op at stå.
Vor hjemmeside har teknisk set fungeret godt. Og det er på hjemmesiden at man skal holde sig orienteret om de seneste tiltag i klubben. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret og hører gerne såfremt nogen har forslag til forbedringer. Det skal dog nævnes at vi lige nu er lidt bagefter da Michael desværre har pådraget sig en sygdom, som kræver intensiv behandling og han har derfor ikke har haft lejlighed til at opdatere den på det seneste. Hjemmesiden besøges i gennemsnit flere gange om dagen og er et vigtigt middel til at holde kontakten med medlemmerne og sprede viden om klubben. Jeg opfordrer alle vore medlemmer til at følge med på hjemmesiden. Det er her der er oplysninger at hente om klubbens aktiviteter. Michael er i gang med at overføre alle udgivelser af Neptun Bladet til hjemmesiden. Indtil nu er han nået til årgang 1977. Det er rigtig sjov læsning. Vi skylder Michael tak for hans store arbejde med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden.
Vi har arrangeret 8 klubture i 2017 – 7 ture på Sundet med turbåde og 1 tur til Harasjömåla. På grund af de ringe fangster i Lagan de seneste år var interessen hos de sædvanlige deltagere dalet så meget, at vi sidste år ikke arrangerede nogen tur til Lagan. Fiskelivet behandler os ikke altid lige godt så selvfølgelig blev 2017 netop året hvor der igen blev fanget rigtig mange laks. Så nu er vi tilbage på sporet og har i år lejet et hus ved Knäred i slutningen af september. Og så var der igen sidste år en sej lille gruppe på Bornholm i januar måned for at fange havørreder fra kysten. Vi har også i 2017 fortsat vort samarbejde med Nærum Fiskeklub som har været inviteret med på vore bådture. Det har fungeret godt og er med til at holde deltagerantallet på disse ture nogenlunde stabilt omkring 15. I snit har Nærum stillet med 2-3 mand. Bådturene har været godt besøgt og turen til Harasjömåla var som sædvanlig fully booked. Økonomisk set hviler de fleste ture i sig selv men for enkelte ture giver klubben et tilskud. Det gælder især fladfisketurene hvor klubben betaler for børsteorm.
Alle klubbens bådture for 2018 er booket og tilmelding for alle turene kan allerede nu foretages på hjemmesiden eller ved at sende en email til Henrik Klentz. I vil altid få en skriftlig bekræftelse hvis der er plads. Venligst undlad at kontakte Henrik telefonisk vedrørende tilmelding til turene.
Desværre har regeringen forlænget kvoteordningen for lystfiskeri til også at omfatte 2018. Det betyder at man fra april til januar kun må hjemtage 5 torsk pr. dag og i februar og marts kun 3 torsk pr. dag. Turbådene har det hårdt og man må håbe at de mange indsigelser vil føre til ophævelsen af kvoteordningen næste år. Begrænsningerne gælder kun for torsk.
Vi agter at fortsætte med at 2 af klubturene på Sundet, nemlig nytårsturen og en fladfisketur, vil være såkaldte Stjerneture, hvor der er præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikkerne Forst og Jagthuset i Lyngby og Sport Dres på Frederikssundvej. Tak til vore sponsorer og tak til Henrik for sin indsats med at arrangere turene.
Ud over klubturene har der været arrangeret besøg hos Forst og Jagthuset i Lyngby hvor klubbens medlemmer kunne købe tøj og grej med 20 pct. rabat og en super julefrokost med Ulf som ankermand. Almindelige klubaftener som afholdes hver onsdag har vi haft 37 af med deltagelse af mellem 8 og 12 medlemmer. Vi ser jo gerne at nogle flere medlemmer tropper op disse aftener hvor vi hygger os og diskuterer oplevelser, nye fisketure og meget andet.
Vi har overvejet hvilke andre aktiviteter vi kan arrangere og forhåbentlig finder vi på noget nyt for det kommende år. Jeg må opfordre vore medlemmer til at hjælpe til med forslag til nye aktiviteter.
I april deltog Leif og jeg i ordinært Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. Husudvalget oplyste at der er installeret nye routere i alle husene og at husene i år vil bliver tilknyttet fibernet når det er muligt. Lagan huset har fået nyt og større køle-/fryseskab, Mørrum huset har fået nyt og større køle-/fryseskab og udskiftet noget af møblementet og Odden huset har fået udskiftet inventar, blevet malet indvendigt og fået termoglas i stuen. Alle husene har fået nyt kodet låsesystem og det fungerer perfekt. Kontingentet til Fiskeringen for 2018 forbliver uændret.
I oktober deltog Leif og jeg så i et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen. Mødet erstattede det normale Efterårsmøde og blev indkaldt fordi bestyrelsen ønskede at købe 13 motorer til montering på saltvandsbådene. Vi stillede forud for mødet en række spørgsmål omkring forslaget og fik i nogen udstrækning svar inden mødet. Der var dog langvarige diskussioner under mødet som endte med en godkendelse af indkøb af motorer for et beløb af 150.000 kr. Det vil tillade køb at 6 til 7 motorer. Hele mødet drejede sig om købet af bådene og effekten på foreningens økonomi og der blev desværre ikke tid til orientering om andre ting som normalt præsenteres på Efterårsmøderne såsom belægning af husene, udnyttelsen af bådene osv
Neptun har 1 båd i Bagsværd sø og 1 båd i Vedbæk Havn. Båden i Bagsværd Sø tilses af Henning ”Blik” og han skal have tak for sin indsats med at tilse båden. Vor Kegnæs båd i Vedbæk er én af to både som tilses af Nærum. Kegnæs båden har fået en større og tiltrængt overhaling og der skulle være lavet en ny presenning
Vi har 2 to-takts motorer, 2 el-motorer, 2 downriggere med lodder, 1 batteri og 2 benzintanke som stilles til rådighed for klubbens medlem¬mer. Det blev sidste år besluttet at sælge den lille 4 HK motor da den ikke længere er efterspurgt siden to-takts motorer nu er bandlyst på søerne. For nærværende befinder denne motor sig i Greve hvor Michael og Bent-Ole muligvis vil købe den til en nyerhvervet jolle. 10 HK motoren blev udskiftet i 2014 og er i god stand. Det er den store motor som er efterspurgt i forbindelse med benyttelsen af bådene i Vedbæk. Jørgen O. har ikke længere mulighed for at opbevare motorerne så de to el-motorer opbevares nu i værkstedet og Ole Dalby har været så venlig at opbevare og administrere 10 HK motoren. Når nu Fiskeringen kommer i mål med at forsyne alle saltvandsbådene med fastmonterede motorer må vi erkende at behovet for at bibeholde 10 HK motoren ikke længere er til stede og det er derfor bestyrelsens hensigt at afhænde den.
Og så må jeg desværre gentage min appel til medlemmerne. Det er absolut nødvendigt, at der tilføres bestyrelsen nye kræfter. De nuværende medlemmer har siddet i bestyrelsen i en årrække og vi skal have tilført ny inspiration og nye initiativer for at sikre klubben på sigt. Klubben har 64 år ”på bagen” og bliver ikke meget ældre hvis ikke der tilføres nye folk til bestyrelsen. DERFOR kom nu op af hullerne og meld dig som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Det er vigtigt, og er ikke så svært.
Bladredaktionen efterlyser billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er ikke noget krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og bladet skal være oplevelser fra klubture. Kom med jeres indlæg. Desto flere som skriver jo mere varieret og interessant bliver bladet. Og det er jo ikke noget besvær at sætte et par ord sammen og sende dem til redaktøren.
Og så er der lige det med fangstrapporterne. Send dem til os pr. mail eller læg dem på hjemmesiden direkte.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og for den indsats som hver især har ydet for at få tingene til at gå op i en højere enhed.
Tak for opmærksomheden

Tilbage til indhold